Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Strokovnost in nepristranskost Inšpektorata za javni sektor (IJS), kot nadzornega organa za zakonito poslovanje javnega sektorja, sta dosegli novo dno. Inšpektorica mag. Marija Tancek je mojo prijavo inšpektoratu, v kateri sem opozoril, da ministra DeSUS Karl Erjavec in Irena Majcen naklepno kršita zakonsko obveznost izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU, odstopila v obravnavo kar kršitelju – MOP!

Dopis inšpektorice objavljam tukaj: odstop_mop_p

Inšpektorica torej zavestno dopušča nezakonito stanje, ko javni uslužbenec brez zahtevanega uradniškega naziva zaseda delovno mesto na MOP za katero je izrecno predpisan uradniški naziv!

Ministrica DeSUS Irena Majcen je po sodno razveljavljeni odločbi izdala novo odločbo o imenovanju v uradniški naziv, v kateri pa določa, da bo ta naziv pridobljen šele “z dnem dokončnosti“. Do takrat (do dokončnosti te odločbe) bom torej po volji ministrice Majcnove nezakonito delal na MOP, saj za to delo nimam zakonsko predpisanega pogoja – uradniškega naziva! Tako sem edini javni uslužbenec na MOP, ki imam diplomatski naziv.

Odločbo ministrice objavljam tukaj: odlocba-mop-ponovno-imenovanje-v-uradniski-naziv

Tu objavljam poziv, ki sem ga naslovil na glavno inšpektorico Inšpektorata za javni sektor Lidijo Apohal Vučković in resornega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja:
——————————————————
PONOVNI POZIV k uvedbi inšpekcijskega nadzora nad MZZ in MOP zaradi opustitve uradne dolžnosti izdaje sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU
Peter Golob
za: Lidija.Apohal, gp.ijs, Boris.Koprivnikar, gp.mju 12.12.2016 17:24

Kp:
Stanislav Sikošek, milan.brglez, varuh, info@transparency.si, COMM-REP-LJU, jaka.pergam, branimir.strukelj, ess

Spoštovana glavna inšpektorica Inšpektorata za javni sektor gospa Lidija Apohal Vučković,
spoštovani minister za javno upravo gospod Boris Koprivnikar,

z obžalovanjem ugotavljamo, da ste tudi tokratni inšpekcijski pregled nad kršitvami ministrov DeSUS Karla Erjavca (na MZZ) in Irene Majcen (na MOP) zaupali v obravnavo taisti inšpektorici mag. Mariji Tancek, ki se je v dosedanjih inšpekcijskih pregledih IJS na MZZ že izkazala kot pristranska in izrazito benevolentna do kršitev ministra Karla Erjavca.

Z dopisom št. 0611-212/2016/3 z dne 12.12.2016 (v priponki) je inšpektorica moj poziv k uvedbi inšpekcijskega nadzora preprosto odstopila “v pristojno reševanje” na MOP, torej kar samemu kršitelju, namesto, da bi opravila inšpekcijski nadzor in sporočila svoje ugotovitve glede kršitve dolžnostnega ravnanja izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU. Inšpektorica se pri tem sklicuje na 4. odst. 65. člena ZUP, ki ureja postopek ravnanja z vlogami, ki niso v pristojnosti organa, ki jih je prejel. Navedeno nakazuje, da inšpektorica ocenjuje, da sploh ni pristojna za reševanje tovrstne prijave, temveč naj bi o prijavljeni kršitvi presojal kar kršitelj sam. To nakazuje bodisi na nepoznavanje vloge in pristojnosti IJS, ali na nepripravljenost IJS kot inšpekcijskega organa v sestavi MJU, da preverja tovrstne kršitve oz. na de facto centraliziranost izvršilne veje oblasti do tolikšne mere, da ji je že popolnoma vseeno ali kršitev preiskuje IJS ali kar kršitelj sam. Ob takšni nadzorni praksi postane IJS povsem odvečen in ga lahko ukinemo. V dopisu inšpektorice citirana norma 4. odst. 65. člena ZUP tudi predvideva, da uradna oseba nepristojnega organa na to opozori vložnika in ga napoti k pristojnemu organu; inšpektorica mi tovrstnega opozorila ni izdala.

V vmesnem času mi je ministrica DeSUS Irena Majcen vročila novo odločbo o imenovanju v naziv št. 100-33/2015-MOK/25 z dne 18.11.2016 (v priponki), v katere izreku eksplicitno navaja, da me imenuje v uradniški naziv “z dnem dokončnosti“. To nesporno pomeni, da bom moral vse do dokončnosti te odločbe še naprej nezakonito (!) opravljati uradniške naloge na sedanjem uradniškem delovnem mestu na MOP, saj se za to uradniško delovno mesto zahteva uradniški naziv, ki pa ga še nekaj časa (vsaj do dokončnosti te odločbe!) nesporno ne bom imel. Tovrstno zavestno kršenje veljavne zakonodaje ima tudi elemente kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 ter kaznivega dejanja kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1, saj ministrica s tovrstnim ravnanjem meni in našemu sindikatu še naprej naklepno ovira uresničevanje sindikalnih pravic do svobodne izbire sindikalnih predstavnikov.

Če se torej IJS in resornemu MJU do sedaj ni zdelo potrebno ukrepati, bi morala ukrepati sedaj, ko je ministrica DeSUS izdala zgoraj navedeno odločbo in s tem očitno:
– vztraja, da bom moral vse do dokončnosti te odločbe nezakonito zasedati uradniško delovno mesto, čeprav še nimam uradniškega naziva ter
– zavrača zakonsko dolžnost izdaje razveljavitvenega sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU, ki edini lahko nemudoma sanira sedanjo nezakonito situacijo.

Spoštovani minister gospod Koprivnikar, objektivno in subjektivno ste odgovorni za zakonitost delovanja IJS in za njegovo eventualno neukrepanje oz. dopuščanje nadaljevanja nezakonitega stanja na MOP, vključno s poseganjem vaše vlade v svobodo našega sindikata, da si sam izbira svoje predstavnike.

V pričakovanju hitre sanacije nezakonitega stanja na MOP vas vse lepo pozdravljam,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ

————————————————-
POZIV k uvedbi inšpekcijskega nadzora nad MZZ in MOP zaradi neupoštevanja pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 in opustitve uradne dolžnosti izdaje sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU
Peter Golob
za: gp.ijs, Lidija.Apohal 30.11.2016 12:54

Kp:
Tadeja.Savnik, Stanislav Sikošek, milan.brglez, varuh, info@transparency.si, COMM-REP-LJU

Spoštovana glavna inšpektorica IJS gospa Lidija Apohal Vučković,

kot sem pojasnil v spodnjem pozivu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju, je bila s pravnomočno sodbo Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 odpravljena odločba MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv, kar ima po 281. členu ZUP za posledico odpravo vseh pravnih posledic, ki so iz nje nastale. V 1. odst. 79. člena ZJU je določeno, da se “za uradniška delovna mesta (se) kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon” , v 1. odst. 84. člena ZJU pa je določeno, da “uradnik izvršuje javne naloge v nazivu.” Ker je torej odpravljen moj uradniški naziv, ki je “pogoj za opravljanje dela” na uradniškem delovnem mestu na MOP, bi morala predstojnika MZZ in MOP nemudoma izdati sklep iz 4. odst. 74. člena ZJU in z njim razveljaviti njun sklep z dne 7.5.2015 o moji premestitvi na MOP. Tega vse do danes nista naredila in – kot izhaja iz spodaj pripetega odgovora GS MZZ mag. Vidoviča – tudi ne nameravata narediti, zato je potrebno vaše takojšnje ukrepanje.

Prosim, da me o vaših ugotovitvah in izvedenih ukrepih sproti obveščate.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

—– Posredoval Peter Golob/MOP/GOV dne 30.11.2016 12:28 —–

POZIV k izvršitvi pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016 in izdaji sklepa iz 4. odst. 74. člena ZJU
Peter Golob
za: dr. Miro Cerar, gp.kpv 28.11.2016 15:17

Kp:
Karl Erjavec, Stanislav Vidovič, Irena Majcen, Dejan Židan, Anja Kopač-Mrak, Boris Koprivnikar, Goran Klemenčič, gp.mzz, Gregor Krajc, milan.brglez, varuh, OCR KPK, anti.korupcija, Vlasta Nussdorfer, Lidija.Apohal, Boris Štefanec, Alma Sedlar, Igor Lamberger, gp.ijs, gp.irsd, sloaud, vid.doria, info@transparency.si, COMM-REP-LJU, bojan.dobovsek, franc.trcek, janko.veber, eva.irgl, Stanislav Sikošek, Nataša Trček, peticije, Borut Pahor

Spoštovani predsednik vlade gospod prof. dr. Miro Cerar,

ignorantia iuris nocet. Spodaj pripeti odgovor ustanovnega člana vaše stranke SMC mag. Stanislava Vidoviča, ki ga je vaša vlada imenovala za generalnega sekretarja MZZ, bi vam moral biti v resno opozorilo pri bodočem kadrovanju na najodgovornejša delovna mesta v državni upravi. Ne glede na to, ali je njegovo spodnje pisanje zgolj posledica njegovega pomanjkljivega pravnega znanja, ali priučenih negativnih praks iz časa službovanja v SOVA, ga to ne odvezuje njegove osebne odgovornosti za zakonitost poslovanja MZZ, kot mu jo izrecno nalaga 7. člen ZZZ-1. Njegovo in eventualno vztrajanje pravnika ministra Karla Erjavca pri sedanjem protizakonitem ravnanju MZZ oz. nespoštovanju pravnih posledic pravnomočne sodbe opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016, bi imelo tudi znake kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1 in kršitve sindikalnih pravic iz 200. člena KZ-1.

Upravno sodišče RS je odločbo MOP o mojem imenovanju v uradniški naziv pravnomočno odpravilo (ne pa razveljavilo), kar pomeni, da so odpravljeni vsi njeni pravni učinki za nazaj (ex tunc). S tem v zvezi ponovno opozarjam na 281. člen ZUP, ki tudi za pravnega laika dovolj razumljivo določa, da “če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale”. Dodatno opozarjam še na 4. odst. 74. člena ZJU, ki zelo jasno določa: “Aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklep o premestitvi se razveljavi, če oseba ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, na katero je bila premeščena, oziroma za položaj. Aneks oziroma sklep se razveljavi s sklepom.”

Čeprav MZZ ni bilo “stranka tega postopka” in čeprav upravno sodišče ni (direktno) odločalo o “pravici do moje vrnitve na delo v MZZ”, se pravne posledice odprave navedene odločbe MOP raztezajo tudi na sklep MZZ in MOP z dne 7.5.2015 (v priponki) o moji premestitvi na MOP, ker je temeljil prav na tej odpravljeni odločbi MOP. Odprava odločbe MOP namreč pomeni, da nisem pridobil uradniškega naziva, ki pa je zakoniti pogoj za zasedbo delovnega mesta na MOP. V 1. odst. 79. člena ZJU je namreč določeno: “Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določi naziv, smer izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon.” V 1. odst. 84. člena ZJU pa je določeno: “Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu.”

Kljub prisilni premestitvi na MOP sem torej ohranil svoj diplomatski naziv pooblaščeni minister, ki ga imam še danes. Čeprav bo MOP znova odločalo o mojem nazivu, ne bo moglo sanirati pravnih posledic odpravljene odločbe in na njej temelječe nezakonite premestitvene odločbe MZZ in MOP.

GS MZZ mag. Vidovič se tudi popolnoma neutemeljeno sklicuje na Višje delovno in socialno sodišče, ki da še ni odločilo “o zakonitosti sklepa o trajni premestitvi v MOP”. Slednje namreč v ničemer ne vpliva na zakonsko dolžnost MZZ in MOP, kot izhaja iz 4. odst. 74. člena ZJU. Z odpravo odločbe MOP o mojem imenovanju v naziv so ipso facto nastopili zakonski pogoji iz 4. odst. 74. člena ZJU, zato bi morala ministra Karl Erjavec in Irena Majcen nemudoma izdati sklep o razveljavitvi sklepa z dne 7.5.2015 o moji premestitvi v MOP, ker ne izpolnjujem pogoja za delovno mesto, na katero sem premeščen (nimam uradniškega naziva).

Glede na zgoraj navedeno je ocena GS MZZ mag. Vidoviča o neutemeljenosti mojega zahtevka po takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja oz. moji vrnitvi na delo na MZZ popolnoma napačna in protizakonita ter mi povzroča nenadomestljivo škodo. Naj vas še enkrat opozorim, da mi že več kot 18 mesecev onemogočate izvrševanje mandata člana izvršilnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov in funkcijo sindikalnega zaupnika MZZ.

Samovoljna odločitev GS MZZ mag. Vidoviča, da ne bo upošteval moje “kandidature za zasedbo prostega delovnega mesta v tujini”, pa me postavlja v neenakopraven položaj z ostalimi kandidati, saj iz časopisnega članka https://www.dnevnik.si/1042755165/slovenija/do-veleposlaniskega-mesta-z-zlatim-klicem jasno izhaja, da omogočate zasedbo navedenih prostih delovnih mest celo t.i. političnim oz. nekariernim diplomatom, ki sploh niso diplomati zaposleni na MZZ (kot rečeno, sam sem ohranil diplomatski naziv). Tovrstno protizakonito diskriminiranje bo imelo za posledico tudi naklepno kršitev tretjega odstavka 49. člena Ustave RS ter odškodninsko odgovornost MZZ in osebno odgovornost GS MZZ in predstojnika MZZ za kršitev pravic in povzročeno škodo. Ob tem bi vas opozoril tudi na priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. aprila 2014, št. CM/Rec (2014)7, ki v tč. 21 poudarja: “Whistleblowers should be protected against retaliation of any form, whether directly or indirectly, by their employer and by persons working for or acting on behalf of the employer. Forms of such retaliation might include dismissal, suspension, demotion, loss of promotion opportunities, punitive transfers and reductions in or deductions of wages, harassment or other punitive or discriminatory treatment.” (Vir: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec(2014)7E.pdf).

Spoštovani predsednik vlade, v kolikor vam zgoraj navedene pravne posledice odprave odločbe o imenovanju v uradniški naziv ter iz tega izhajajoča zakonska dolžnost predstojnikov MZZ in MOP, da na podlagi 4. odst. 74. člena ZJU razveljavita sklep o moji prisilni premestitvi na MOP, še vedno niso povsem razumljive, predlagam, da se po nasvet obrnete na ustrezno podkovane pravne strokovnjake (pristojni pravniki na MZZ očitno zelo slabo vodijo postopke) in nato v skladu s 14. členom ZVRS naložite obema ministroma DeSUS, naj sprejmeta zakonito odločitev o moji takojšnji reintegraciji na delo v MZZ. Z vidika specialne in generalne prevencije bi ravnali popolnoma neodgovorno, če bi zgolj zavoljo miru v vladni koaliciji popustili ministroma DeSUS in tako nadaljevali nezakonito prakso MZZ, vašega člana mag. Vidoviča pa celo nagradili z veleposlaniškim mestom v tujini, kot ste storili v primeru prejšnjega GS MZZ in malteškega viteza Tomaža Kunstlja, ki je sedaj akreditiran kar pri svojem Suverenem malteškem viteškem redu. S tem bi dodatno spodkopali že tako načete temelje pravne države.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ
—————————————————————

Od: Stanislav Vidovič/MZZ/GOV
Za: Peter Golob/MOP/GOV@SVN,
Kp: Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, gp.mzz@gov.si, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Datum: 24.11.2016 17:16
Zadeva: Re: vrnitev na delo na MZZ – pravnomočna sodba opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016

Spoštovani gospod Peter Golob,

poslali ste sodbo Upravnega sodišča glede vašega imenovanja v uradniški naziv sekretar. Upravno sodišče je odločbo o imenovanju odpravilo in naložilo MOP, da mora o tem odločiti znova. MZZ ni stranka tega postopka. Iz odločitve Upravnega sodišča ne izhaja pravica vaše vrnitve na delo v MZZ, saj to ni bil predmet postopka pred Upravnim sodiščem.

O zakonitosti sklepa o trajni premestitvi v MOP trenutno odloča Višje delovno in socialno sodišče, pri čemer sodni postopek še ni pravnomočno zaključen. Glede na navedeno ocenjujem, da vaš zahtevek, da se zglasite na MZZ zaradi ureditve nastopa dela, ni utemeljen. Iz istih razlogov ne morem upoštevati vaše kandidature za zasedbo prostega delovnega mesta v tujini (mail, ki ste ga poslali 23.11.2016) .

Lep pozdrav,
mag. Stanislav Vidovič
Veleposlanik
Generalni sekretar Ambassador
Secretary General

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sekretariat Secretariat

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478  22 10
E: stanislav.vidovic@gov.si
http://www.mzz.gov.si

—————————————————————————

From: Peter Golob/MOP/GOV
To: gp.mzz@gov.si, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN
Cc: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, milan.brglez@dz-rs.si, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Anja Kopač-Mrak/MDDSZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN
Date: 17.11.2016 16:45
Subject: vrnitev na delo na MZZ – pravnomočna sodba opr. št. I U 1390/2015 z dne 11.10.2016

Spoštovani generalni sekretar gospod mag. Stanislav Vidovič,

Upravno sodišče RS je dne 11.10.2016 izdalo sodbo opr. št. I U 1390/2015 (prilagam jo v priponki) zoper katero ni pritožbe, zato je pravnomočna in učinkuje takoj.
S to sodbo je bila odpravljena odločba MOP z dne 15.4.2015 o mojem imenovanju v uradniški naziv.

ZUP v 281. členu določa, da “če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale”.

Posledično je nična oz. brez pravnih učinkov tudi premestitvena odločba MOP in MZZ št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015, saj temelji na tej odpravljeni odločbi, ki je bila osnova za premestitev na uradniško delovno mesto šifra 1657.

Generalni sekretar MZZ je po 7. členu ZZZ-1 osebno odgovoren, da skrbi za “zakonito delovanje ministrstva za zunanje zadeve”. Posledično prosim za informacijo, kdaj in pri kom naj se zglasim, da nemudoma vzpostavimo zakonito stanje in uredimo moj nastop dela na MZZ.

Sindikalni pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
sindikalni zaupnik MZZ

[attachment “sodba I U 1390-2015.pdf” deleted by Stanislav Vidovič/MZZ/GOV]

Advertisements