Peter Golob/MOP/GOV

dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Mojca Prelesnik/IP/ORG@SVN, gp.ip@ip-rs.si, gp.ijs@gov.si, Marija Tancek/MPJU/GOV@SVN,

Boris Koprivnikar/MJU/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Lidija Apohal/MPJU/GOV@SVN, peticije@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, martin.golobic@dz-rs.si, uros.prikl@dz-rs.si, tina.premik@dz-rs.si, lilijana.kozlovic@dz-rs.si, zoran.skubic@dz-rs.si, jozef.horvat@dz-rs.si, katja.jerman@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, bojan.dobovsek@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si, milan.brglez@dz-rs.si, vanja.forjanic@gmail.com, Marijana Mali/MKO/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, ess@gov.si, Bostjan.Vernik-Setinc@gov.si, dusan.semolic@sindikat-zsss.si, commissioner@coe.int, Darko Krašovec/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, zoran.stancic@ec.europa.eu, info@transparency.si, info@integriteta.si, vid.doria@transparency.si, webmaster@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, ilo@ilo.org

Spoštovani
predsednik vlade g. dr. Miro Cerar,
informacijska pooblaščenka ga. Mojca Prelesnik,
inšpektorica za sistem javnih uslužbencev ga. mag. Marija Tanček,

v priponki posredujem v vednost pridobljeni zapisnik MJU – Inšpektorata za javni sektor o opravljenem inšpekcijskem pregledu v MOP št. 0611-327/2015/11 z dne 16.12.2015. V njem se inšpektorica ga. mag. Tanček na str. 4 sicer izreka za nepristojno glede presoje obstoja diskriminacije pri premestitvi javnega uslužbenca kot “sindikalista”, vendar istočasno predlaga ministrici potrebni ukrep za odpravo nepravilnosti, s katerim izrecno zasleduje prav cilj “enakopravne obravnave kandidatov”. Ministre Ireno Majcen, Karla Erjavca in Borisa Koprivnika tudi izrecno opozori na dolžnost predstojnika, da pri tovrstnih premestitvah zagotovi “transparentnost, preverljivost in sledljivost postopka ter enakopravno obravnavo kandidatov (načelo enakopravne dostopnosti iz 7. člena ZJU, prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov iz 6. člena ZDR-1 v zvezi s 5. členom ZJU). Tudi tako, da se določijo (in upoštevajo) objektivni kriteriji za izbiro…”

V tem inšpekcijskem nadzoru je bilo torej še enkrat nesporno ugotovljeno, da predstojnika MOP in MZZ nista spoštovala svoje zakonske obveznosti “enakopravne obravnave kandidatov” in sta torej ravnala protizakonito. S tem so potrjene zelo jasne ugotovitve zagovornika načela enakosti glede obstoja diskriminacije in viktimizacije, ki jih je podal v svoji poizvedbi št. 0700-14/2015/13 z dne 11.11.2015.

Najbolj zaskrbljujoča pa so naslednja dejstva, ki izhajajo iz posredovanega zapisnika IJS:

– da je imelo MOP na razpolago za prostovoljno premestitev kar 38 kandidatov, pa se je raje odločilo za prisilno premestitev prav sindikalnega predstavnika; od vseh 4 izvedenih premestitev je bila le premestitev sindikalnega predstavnika neprostovoljna/ prisilna;

– da je MOP zavrnilo predlog MGRT za premestitev kar 5 javnih uslužbencev, ker da njihova premestitev ni bila mogoča hkrati s kvoto iz kadrovskega načrta in sredstvi za plače; istočasno pa je MOP premestilo sindikalnega predstavnika, čeprav tudi pri njem ni bilo prenosa kvote iz kadrovskega načrta; v teku je premestitev uslužbenke iz MJU, čeprav ne bo izpolnjena nobena od obeh zahtev (niti prenos kadrovske kvote, niti sredstev za plače); navedeno objektivno dokazuje zelo očitno diskriminacijo kandidatov s strani ministrov DeSUS;

– da sta MZZ in MOP očitno lagala delovnemu sodišču, da naj bi MZZ ponudilo MOP-u v izbor 3 javne uslužbence MZZ z opravljenim pravniškim državnim izpitom, saj vodja Službe za kadrovske zadeve MOP ga. Barbara Merše izrecno priznava, da je “MZZ kot edinega kandidata ponudilo Petra Goloba” in da imajo na MOP le njegov življenjepis; dejstvo, da sta državna organa v odgovoru na tožbo z dne 9.9.2015 lagala sodišču, da bi prikrila diskriminatorno obravnavo sindikalnega predstavnika s strani ministrov DeSUS, zahteva posebno pozornost predsednika vlade ter uradno obravnavo s strani inšpektorice in drugih pristojnih institucij;

– da sta imela MOP in MZZ dne 13.4.2015 očitno tajni sestanek “na temo zaposlovanja, kadrov in premestitev”, saj MOP nima zapisa tega sestanka, čeprav je šlo za uradno dejanje dveh državnih organov; le dva dni po tem sestanku mi je predstojnica MOP Irena Majcen izdala sporno odločbo o imenovanju v uradniški naziv, čeprav za to ni bila pristojna – inšpektorico pozivam, da se vsebinsko opredeli do tovrstnih tajnih kadrovskih sestankov in do prekoračitve pooblastil ministrice, ki izdaja odločbe uslužbencem iz drugih državnih organov;

– da mi je MOP očitno protizakonito zamolčalo ključna dokumenta/ informaciji javnega značaja v tej zadevi: seznam 38 zainteresiranih kandidatov, ki je bil posredovan v kabinet MOP ge. Alaberjevi in elektronsko vabilo generalne sekretarke MOP Mateje Omejec na sestanek MOP in MZZ dne 13.4.2015; ko sem namreč na podlagi ZDIJZ zahteval vse dokumente povezane z mojo premestitvijo z MZZ na MOP, mi MOP teh dveh dokumentov ni posredovalo; Informacijsko pooblaščenko zato pozivam, da zaradi specialne prevencije ukrepa skladno z 39. členom ZDIJZ oz. sproži prekrškovni postopek ter mi zagotovi posredovanje obeh zamolčanih dokumentov.

Glede na zgoraj navedeno ponovno pozivam predsednika vlade prof. dr. Mira Cerarja, da ukrepa skladno s svojimi zakonskimi pooblastili (14. člen ZVRS) in sankcionira zgoraj navedene nepravilnosti, zlasti pa zagotovi takojšnjo odpravo sedaj nesporno potrjene diskriminatorne premestitve sindikalnega predstavnika z MZZ na MOP in tako končno zagotovi spoštovanje temeljnih človekovih pravic iz ratificirane Konvencije MOD št. 87. Opustitev dolžnega ravnanja ima lahko resne pravne posledice za predsednika vlade.

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
prisilno odstranjeni član IO SSD in sindikalni zaupnik MZZ
https://petergolob.wordpress.com/

0611-327-2015-14_MZZ

Peter_Golob_090-7-2016-3_P

Od: Peter Golob/MOP/GOV
Za: gp.ijs@gov.si, Marija Tancek/MPJU/GOV@SVN,
Kp: Boris Koprivnikar/MJU/GOV@SVN, Nika Kresal/MPJU/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Lidija Apohal/MPJU/GOV@SVN, peticije@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, martin.golobic@dz-rs.si, uros.prikl@dz-rs.si, tina.premik@dz-rs.si, lilijana.kozlovic@dz-rs.si, zoran.skubic@dz-rs.si, jozef.horvat@dz-rs.si, katja.jerman@dz-rs.si, matej.tonin@dz-rs.si, bojan.dobovsek@dz-rs.si, franc.trcek@dz-rs.si
Datum: 29.01.2016 13:14
Zadeva: Re: obvestilo – 0611-327/2015/14

Spoštovana inšpektorica za sistem javnih uslužbencev mag. Marija Tancek,

hvala za posredovani odgovor. V njem navajate, da ste 16.12.2015 izdali zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na MZZ. Prosim za dostavo kopije tega zapisnika.

V tem vašem odgovoru pa niti z besedo ne omenjate 76. člena Ustave RS in ratificirane Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (Ur.l. FLRJ, št. 8/58; Akt o notifikaciji nasledstva, Ur. l. RS, št. 54/92). Slednja sicer zelo jasno določa, da imajo delavske organizacije pravico, da »svobodno izbirajo svoje predstavnike« in da državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje (3. člen), da nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati, niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija (8. člen) in da »članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic« (11. člen).

Pravico delavcev do sindikalnega združevanja in organiziranja varujejo tudi 11. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/94; “Vsakdo ima pravico do svobode zbiranja in združevanja, vključno s pravico, da ustanavlja sindikate in se jim pridruži, da bi zavaroval svoje interese.”), 5. člen Evropske socialne listine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/99; “Da bi zagotavljale ali uveljavljale svobodo delavcev in delodajalcev do ustanavljanja lokalnih, državnih ali mednarodnih organizacij za varstvo njihovih ekonomskih in socialnih interesov ter do vključevanja v te organizacije, se pogodbenice zavezujejo, da njihova notranja zakonodaja ne bo taka, da bi omejevali to svobodo, prav tako pa ne smejo biti uporabljeni na način, ki bi to omogočal.”), 8. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni list SFRJ, MP št. 7/77 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92; “1. Države pogodbenice tega Pakta se zavezujejo, da bodo zagotovile: a) vsakomur pravico, da skupaj z drugimi ustanavlja sindikate in se po svoji izbiri vanje včlani, za zaščito in pospeševanje svojih ekonomskih in socialnih interesov, z edinim pogojem, da mora pravila določiti prizadeta organizacija… c) sindikatom pravico, da svobodno delujejo, brez druge omejitve, razen tistih, ki jih določa zakon in so potrebne v demokratični družbi v interesu nacionalne varnosti ali javnega reda ali za zaščito pravic in svoboščin drugih;”) in 22. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/93; “Vsakdo ima pravico do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico ustanavljati sindikate in se jim pridružiti za zavarovanje svojih interesov.”).

Z zgoraj navedenimi mednarodnimi akti se je Republika Slovenija zavezala, da ne bo omejevala svobode sindikatov, da si sami izbirajo svoje predstavnike in celo, da bo aktivno zagotavljala svobodno uveljavljanje tovrstnih sindikalnih pravic. Kljub tej jasni zavezi me je zunanji minister Karl V. Erjavec, kot neposredno izvoljenega člana izvršnega odbora reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in sindikalnega zaupnika MZZ, prisilno premestil v Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki ga vodi njegova strankarska kolegica Irena Majcen, ter mi tako protiustavno odvzel oba zgoraj navedena mandata in grobo kršil zgoraj citirane mednarodne akte.

Spoštovana inšpektorica, verjamem, da vi in vaši kolegi na Inšpektoratu za javni sektor zelo dobro poznate zgoraj citirane mednarodne akte, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, kot tudi 8. člen Ustave RS, ki jasno določa, da se ratificirane mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Kako je potem mogoče, da se do teh predpisov v vašem odgovoru sploh ne opredelite? Jih morda ne priznavate? Ratificirane mednarodne pogodbe so po hierarhiji pravnih aktov nad domačimi zakoni, tudi nad ZJU, ki ureja institut premestitve javnih uslužbencev zaradi delovnih potreb. Presenetljivo je tudi, da se vam na inšpektoratu, z vidika 33. člena ZJU, ne zdi prav nič sporno, da mi je odločbo o imenovanju v uradniški naziv izdal predstojnik drugega državnega organa (MOP), ne pa organa, v katerem sem bil v času izdaje te odločbe zaposlen (MZZ). Lahko to pojasnite?

Pozivam vas, da se kot inšpektorica jasno in eksplicitno opredelite do zatrjevane kršitve zgoraj navedenih mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic (Ur.l. FLRJ, št. 8/58; Akt o notifikaciji nasledstva, Ur. l. RS, št. 54/92) oz. da pojasnite, ali je minister Erjavec, s prisilno premestitvijo in posledičnim odvzemom funkcij člana izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov in sindikalnega zaupnika MZZ, kršil katero od zgoraj citiranih mednarodnih pogodb. Če tovrstne pravne presoje niste zmožni podati, potem je vaš inšpektorat popolnoma nepotreben in stroškovno odvečen, saj ne služi namenu, za katerega naj bi bil ustanovljen.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

Od: gp.ijs@gov.si
Za: peter.golob@gov.si,
Datum: 22.01.2016 09:45
Zadeva: obvestilo – 0611-327/2015/14

Sporočilo poslal(a): Nika Kresal/MPJU/GOV

(See attached file: odgovor_golobu_P.pdf)(See attached file: odgovor golobu.DOC)

To sporočilo je bilo poslano z uporabo posebne oznake v naslovu sporočila. Prejemniki, ki boste na to sporočilo odgovarjali preko elektronske pošte, morate to posebno oznako v naslovu sporočila ohraniti (na sporočilo odgovorite z uporabo funkcije »Odgovori« oziroma »Reply«)[prilogo »odgovor_golobu_P.pdf« je izbrisal Peter Golob/MOP/GOV] [prilogo »odgovor golobu.DOC« je izbrisal Peter Golob/MOP/GOV]

Advertisements