Značke

, , , , , , ,

Od: Peter Golob/MOP/GOV

Za: Rina.Pavlin-Gnidovec@gov.si, gp.mzz@gov.si, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN,

Kp: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Mojca Prelesnik/IP/ORG@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, gp.ip@ip-rs.si, info@integriteta.si

Peter Golob
Ul. Milana Majcna 49a
1000 Ljubljana

Ljubljana, 11.11.2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana

Zadeva: pritožba zoper odločbo Ministrstva za zunanje zadeve št. 020-44/2015,1 z dne 21.10.2015

Spodaj podpisani v odprtem roku vlagam predmetno pritožbo zoper zgoraj navedeno odločbo Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ) in predlagam pritožbenemu organu, da jo spremeni na način, da v celoti odobri dostop do zahtevanega Poročila 4. seje Kadrovske komisije o pripravi mnenja in predloga za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev RS v tujini št. 1003-4/2012/65 z dne 15.4.2014.

Obrazložitev:
V obrazložitvi zgoraj navedene odločbe je MZZ eksplicitno priznalo, da je Tomaž Kunstelj že pridobil agrema države sprejemnice, prav tako je javno znano, da je že zasedel delovno mesto vodje Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu in Suverenem malteškem viteškem redu, zato sta ti dejstvi nesporni. Kljub temu MZZ na zaprošenem zapisniku protizakonito ohranja stopnjo tajnosti »interno« in se pri tem povsem neutemeljeno sklicuje na možnost oteženega delovanja organa oz. motnje pri delovanju organa, do katerih naj bi prišlo v primeru razkritja podatkov in razmišljanj v okviru proste in odprte izmenjave mnenj v organu.

V kolikor bi želelo MZZ dejansko le zaščititi »prosto in odprto izmenjavo mnenj v organu«, bi lahko delno prikrilo tiste dele zapisnika, ki razkrivajo identiteto posameznih razpravljalcev ali eventualne občutljive osebne podatke. Nikakor pa ni upravičeno, da celoten zapisnik, ki je uradni dokument in posledično vsebuje po funkciji uradno izražena (in ne zasebna) stališča članov Kadrovske komisije MZZ oz. v izbirnem postopku odločujoča dejstva, prikriti pred zainteresirano javnostjo, ki želi preveriti zakonitost in nediskriminatornost tovrstnih postopkov. Nenazadnje je bil z dejstvi v tem zapisniku seznanjen tudi izbrani kandidat Tomaž Kunstelj, kot predsednik Kadrovske komisije MZZ, kar ga postavlja v privilegiran položaj pred ostalimi državljani, zlasti pred njegovimi protikandidati.

MZZ izraža tudi bojazen, da bi bila država sprejemnica »seznanjena z vsemi morebitnimi pomisleki znotraj ministrstva, osebnostnimi lastnostmi kandidata, s čimer bi lahko bile razkrite (morebitne) šibke točke in pomanjkljivosti najvišjega predstavnika RS v drugi državi« veleposlanika Tomaža Kunstlja. Prav ta trditev MZZ pa dokazuje, da javni interes po razkritju informacij vsekakor prevladuje nad interesom organa po njihovem prikrivanju, saj MZZ izrecno priznava možnost obstoja »šibkih točk in pomanjkljivosti« izbranega kandidata (le-te so bile sicer že obširno razgaljene v medijih)! Javnost ima torej pravico izvedeti, kako so minister Karl Erjavec, vlada in predsednik republike Borut Pahor pri izbiri kandidata Tomaža Kunstlja upoštevali njegove »šibke točke in pomanjkljivosti« oz. zakaj niso izbrali kandidata brez tovrstnih šibkih točk in pomanjkljivosti. Slednje izrecno zahtevata načelo enakopravne dostopnosti (da je pri zaposlovanju javnih uslužbencev vsem pod enakimi pogoji zagotovljena pravica kandidiranja za delovna mesta, pri čemer je potrebno slediti izboru kandidata, ki je strokovno najboljši) ter načelo kariere (da je uradniku omogočeno napredovanje na podlagi strokovne usposobljenosti, delovnih in strokovnih kvalitet ter rezultatov dela).

Kot že rečeno, so o »šibkih točkah in pomanjkljivostih« kandidata Tomaža Kunstlja obširno poročali tudi mediji, ki so izpostavili sum, da je kot generalni sekretar MZZ zlorabil svoj uradni položaj, ko je kot predsedujoči Kadrovski komisiji MZZ izločal svoje protikandidate, nato pa si dal spremeniti akt o sistemizaciji delovnih mest MZZ oz. črtati njemu moteči pogoj znanja italijanskega jezika na višji stopnji ter bil nato izbran na dotično delovno mesto. Kot malteški vitez je tudi v direktni koliziji interesov, saj predstavlja Republiko Slovenijo pred svojim Suverenim malteškim viteškim redom, pri katerem je kot veleposlanik akreditiran. O vsem tem je država sprejemnica bila zagotovo obveščena preko poročanja svojih diplomatov, zato razkritje zahtevanega poročila ne bi v ničemer škodljivo vplivalo na interese Republike Slovenije in njene bilateralne odnose z državo sprejemnico.

Nekaj poročanj medijev o aferi Kunstelj: http://www.siol.net/novice/slovenija/2014/11/karl_erjavec_miro_cerar_veleposlanik_tomaz_kunstelj.aspx
http://www.rtvslo.si/slovenija/novi-slovenski-veleposlanik-v-vatikanu-clan-malteskega-viteskega-reda/353301
http://www.finance.si/8812829/Politi%C4%8Dno-kadrovanje-sprlo-Cerarja-in-Erjavca

Glede na vse zgoraj navedeno je povsem jasno, da interes javnosti po razkritju prevladuje nad interesom MZZ po prikritju zapisnika, kot neposrednega dokaza o spornem kadrovanju na MZZ.

Peter Golob

Priloga: kopija odločbe MZZ št. 020-44/2015,1 z dne 21.10.2015

V vednost:
– informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik,
– varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer,
– predsednik Sindikata slovenskih diplomatov gospod Stanislav Sikošek,
– Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta,
– …

MZZ odločba o IJZ s1   MZZ odločba o IJZ s2

Od: Rina.Pavlin-Gnidovec@gov.si
Za: peter.golob@gov.si,
Datum: 22.10.2015 11:35
Zadeva: Re: Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja

Spoštovani,

skladno z vašim zaprosilom vam posredujemo skenirano fotokopijo Sporazuma o prenosu kvote iz MZZ v MOP št. 100-33/2015/3 z dne 15.5.2015 .

O segmentu, v katerem je bila vaša zahteva zavrnjena, pa smo izdali zavrnilno odločbo, ki jo boste prejeli po pošti.

Z lepimi pozdravi,

Rina Pavlin Gnidovec
Pooblaščena ministrica
Namestnica generalnega sekretarja Minister Plenipotentiary
Deputy Secretary General

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sekretariat Office of the Secretary General

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478 2337
http://www.mzz.gov.si

SLOVENIA IS A CANDIDATE FOR THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL FOR 2016 – 2018

From: Peter Golob/MOP/GOV
To: Rina Pavlin-Gnidovec/MZZ/GOV@SVN, gp.mzz@gov.si
Cc: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN
Date: 25.09.2015 09:16
Subject: Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja

Spoštovana,

v skladu s 5. in 12. členom ter na podlagi 1. alineje 3. odstavka 6. člena ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006) zahtevam posredovanje informacij javnega značaja v obliki skeniranih fotokopij, in sicer:

– poročilo 4. seje kadrovske komisije o pripravi mnenja in predloga za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev RS v tujini št. 10003-4/2012/65 z dne 15.4.2014 (pred tem naj MZZ umakne z dokumenta oznako tajnosti, saj glede na že zdavnaj pridobljeni agrema in celo že dalj časa zasedeni položaj vodje Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu in SMVR ni več razlogov za tajnost podatkov vsebovanih v tem dokumentu),

– podpisani Sporazum o prenosu kvote iz MZZ v MOP št. 100-33/2015/3 z dne 15.5.2015 (omenjen je v dopisu MZZ št. 100-1/2015/213 z dne 13.5.2015).

Predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ. Pisne odgovore in skenirane kopije dokumentov mi prosim pošljite po elektronski pošti na naslova peter.golob@gov.si in stanislav.sikosek@gov.si.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob

Advertisements