Značke

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Spodaj objavljam poziv varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, da vloži ustavno pritožbo. Ne le vlada, celo sodnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in Višjega delovnega sodišča se namreč nočejo opredeliti do jasnih določb Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 87 (zlasti 3., 8. in 11. člana) ter s tem delavcu kot šibkejši stranki v postopku zavestno kršijo temeljno ustavnoprocesno pravico do izjave. Republika Slovenija je očitno postala nepravna, nedemokratična in avtoritarna država, kjer izvršna oblast nekaznovano šikanira predstavnike civilne družbe in žvižgače, pristojne institucije, vključno s sodstvom, pa to dopuščajo.

————————————————————-

POZIV varuhinji človekovih pravic k vložitvi ustavne pritožbe – slovensko sodstvo odreka predstavnikom sindikatov in žvižgačem učinkovito konvencijsko zaščito ter naklepno krši pravico do izjave iz 22. člena Ustave

Peter Golob za: Vlasta Nussdorfer, varuh 22.10.2015 16:38

Kp:
sodni.svet, branko.maslesa, urad.vsrs, urad.visds, urad.dslj, COMM-REP-LJU, Borut Pahor, Goran Klemenčič, dr. Miro Cerar, Stanislav Sikošek, peticije, eva.irgl, tanja.cink, mitja.horvat, sasa.tabakovic, erika.dekleva, tomaz.gantar, ksenija.korenjak-kramar, matej.tašner-vatovec, franc.breznik, vinko.gorenak, bojana.mursic, bozena.pem, ulla.hudina, milan.brglez, Simona Kustec Lipicer, bojan.dobovsek, Transparency International Slovenia, spregovori, simona.habic, Franc.Trcek, martin.golobic, matej.tonin, janko.veber, janez.jansa, Darko Krašovec, dtrs, ales.butala, erika.panjtar, ess, dusan.semolic, andrej.zorko, luka.mesec

Spoštovana varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer,

protiustavni poseg Vlade Republike Slovenije kot delodajalca v sestavo vodstva reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) in s tem nedemokratični napad izvršilne veje oblasti na predstavnika civilne družbe, ki ima za posledico kršitev sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, kot jih urejajo ratificirane mednarodne Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD), je dobil dodatno zaskrbljujočo dimenzijo, ki kaže na razkroj pravne države in sistematično kršitev človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Nasilni poseg ministra Karla Erjavca v sestavo vodstva SSD smo namreč poskušali začasno zadržati tudi po sodni poti, s predlogom »neodvisnemu« in »nepristranskemu« Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani, da izda ustrezno začasno odredbo. Očitno pa v Republiki Sloveniji tudi sodna veja oblasti ne spoštuje ratificiranih mednarodnih konvencij, ki zavezujejo Republiko Slovenijo oz. ne nudi učinkovite zaščite, kot jo predpisujejo te konvencije. V priponkah Vam zato v vednost in v pristojno obravnavo posredujemo:
– sklep Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani opr. št. I Pd 780/2015 z dne 27.7.2015, v katerem je sodnica Gordana Skočič (mimo dejanske in pravne podlage) ocenila, da verjetnost terjatve ni izkazana in zavrnila izdajo predlagane začasne odredbe,
– pritožbo z dne 18.8.2015, v kateri sem sodišče izrecno opozoril na mednarodne konvencije MOD, zlasti na konvencijo MOD št. 87 (vlada in delovno sodišče to konvencijo vztrajno ignorirata oz. se do njene vsebine nočeta opredeliti!), na obrnjeno dokazno breme glede zatrjevane diskriminacije, nadlegovanja in trpinčenja (6. in 7. člen ZDR-1), ter na kršitev z ustavo varovane pravice do izjave iz 22. člena Ustave, saj se prvostopenjsko sodišče sploh ni izjasnilo do teh ključnih navedb (zlasti do zelo jasnih določb konvencije MOD št. 87!),
– sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča opr. št. Pdp 827/2015 z dne 3.9.2015, s katerim so sodnice Jelka Zorman Bogunovič, Silva Donko in Ruža Križnar Jager zavrnile mojo pritožbo in tudi one zavestno ignorirale vse moje ključne pritožbene navedbe (niso se opredelile niti do zatrjevanih kršitev konvencije MOD št. 87, niti do zatrjevane kršitve pravice do izjave!), čeprav sem v pritožbi izrecno opozoril, da mi delovno sodišče s tem krši človekovo pravico do izjave!

Vse štiri sodnice so se le formalistično sklicevale na ministrov sklep o premestitvi, ki da navaja kot razlog premestitve delovne potrebe, ter zavzele stališče, da v tej fazi postopka še ne morejo preverjati mojih navedb o fiktivnosti premestitvenih razlogov, temveč bo to mogoče preverjati šele v kontradiktornem postopku. Višje sodnice so tudi na široko pojasnjevale (v predmetni zadevi irelevantni) institut posebnega varstva sindikalnih zaupnikov po 112. členu ZDR-1, čeprav je varstvo sindikalnih pravic, ki ga nudita konvenciji MOD št. 87 in 135, bistveno širše od tega, saj ščiti tudi vodstvo sindikata oz. vse sindikalne predstavnike. Zgoraj imenovane sodnice verjetno dobro poznajo tudi 8. člen Ustave, po katerem se vse ratificirane mednarodne konvencije uporabljajo neposredno in so hierarhično nad zakoni, torej tudi nad ZDR-1.

Čeprav sem v pritožbi izrecno opozoril na večkratno kršitev pravice do izjave, se tudi višje sodnice namerno niso želele opredeliti do sledečih ključnih navedb:
– o kršitvi sindikalne svobode iz 76. člena Ustave in konvencije MOD št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, ki mdr. določa, da imajo delavske organizacije pravico, da »svobodno izbirajo svoje predstavnike« in da državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje (3. člen), da nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija (8. člen) in da »članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic« (11. člen); višje sodnice so citirale le konvencijo MOD št. 135, ki določa, da morajo biti predstavniki delavcev v podjetju učinkovito zavarovani pred vsakim postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, vendar so tudi to jasno konvencijsko zaščito protiustavno omejile zgolj na posebno zaščito sindikalnih zaupnikov po 112. členu ZDR-1;
– da sklep o premestitvi temelji na odločbi o imenovanju v naziv, ki ni postala pravnomočna in skladno s sodno prakso nima pravnih učinkov, zato je tudi sklep o premestitvi ničen,
– o kršitvah pravnih jamstev žvižgačev iz Civilnopravne in Kazenskopravne konvencije o korupciji ter Konvencije Združenih narodov proti korupciji, ki se na podlagi 8. člena Ustave prav tako uporabljajo neposredno,
– da je glede izkazovanja »verjetnosti obstoja terjatve« potrebno upoštevati obrnjeno dokazno breme: delodajalec je tisti, ki mora po 6. členu ZDR-1 dokazovati, da ni bilo diskriminacije, nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu, ne pa delavec, ki nosi le trditveno breme;
– da je izpodbijana premestitev v nasprotju z enotno sodno prakso (npr. v judikatu opr. št. Pdp 254/2007 z dne 06.06.2008 je sodišče pojasnilo: »Bistvo sindikalne svobode je tudi v tem, da sindikati svobodno izbirajo svoje predstavnike, kar vse izhaja tudi iz Konvencije MOD št. 87 o sindikalni svobodi in zaščiti sindikalnih pravic. Sindikat opravlja svojo funkcijo tudi preko svojih predstavnikov«; še bolj eksplicitno je stališče Vrhovnega sodišča RS v sklepu opr. št. VIII Ips 153/2010 z dne 14.09.2011: »Pravica vsakega sindikata, da zastopa in varuje interese svojih članov, izhaja iz 76. člena Ustave. Iz navedene pravice izhaja tudi upravičenje, da sindikat svobodno izbira svoje predstavnike. …Element sindikalne svobode je svobodno določanje predstavnikov sindikata, preko katerih člani uresničujejo varstvo svojih interesov. Sindikat ima pravico svobodno določiti oziroma izvoliti svoje sindikalne predstavnike«; v sklepu opr. št. Pdp 455/2004 je sodišče podalo sledeče pojasnilo: »Premestitev sindikalnega zaupnika na drugo delovno mesto avtomatično ne pomeni omejitve svobode sindikalnega delovanja. Sidnikalni zaupnik lahko zahteva sodno zaščito, če ga delodajalec premesti tako, da mu s tem onemogoči njegovo sindikalno delovanje«); vlada mi je prav s premestitvijo v MOP de facto onemogočila sindikalno delovanje v funkciji neposredno izvoljenega sindikalnega predstavnika SSD in imenovanega sindikalnega zaupnika MZZ, kar je celo eksplicitno priznala v odgovoru na tožbo z dne 9.9.2015, kjer je na str. 15 navedla: »Jasno je, da kot uslužbenec MOP ne more delovati v Sindikatu slovenskih diplomatov, saj ta sindikat ni reprezentativen za uslužbence MOP in preko tega sindikata ne more uveljavljati svojih pravic kot uslužbenec MOP…«.

Zgoraj opisano ravnanje sodnic, ki se zavestno niso opredelile do ključnih navedb šibkejše stranke v sporu, meče izredno slabo luč na slovensko sodstvo in vnaša resen dvom v njegovo neodvisnost in nepristranskost. V takšnih pogojih, ko se naklepno krši temeljna ustavnoprocesna pravica do izjave, se je praktično nemogoče enakopravno boriti proti državi, kot bistveno močnejšemu in vplivnemu nasprotniku. Več kot očitno je, da v Republiki Sloveniji tudi sodna veja oblasti ni sposobna učinkovito opravljati svoje ustavne vloge in zamejiti samovolje izvršilne veje oblasti ter učinkovito obraniti mednarodnopravno varovane pravice sindikalnih predstavnikov in žvižgačev (podobno kot Komisija za preprečevanje korupcije, ki naj bi bila neodvisni organ, pa ne nudi zakonsko predpisane zaščite prijaviteljem/ žvižgačem). Konvencija MOD št. 87 je očitno tako moteča, da se ne sme v sodnih odločbah niti omeniti! Upam, da k temu ne prispeva dejstvo, da je bil predsednik vlade dr. Miro Cerar še nedolgo tega predsednik Sodnega sveta, generalni sekretar vlade in pisec velikega komentarja k ZDR-1 mag. Darko Krašovec pa sodnik na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Prav neverjetno naključje pa je, da je delovni spor na prvi stopnji dobila v obravnavo taista sodnica Gordana Skočič, ki je že pred 13 leti pristransko in nezakonito sodila v delovnem sporu med istima strankama in zavlačevala postopek, kar je tudi prispevalo k visoki prisojeni odškodnini v breme državnega proračuna (za kar ni nihče odgovarjal oz. Državno pravobranilstvo ni vložilo regresnih zahtevkov). Dodatno presenetljivo naključje pa je, da so tudi na drugi stopnji, za predsednico senata v predmetni zadevi, izbrali prav sodnico Jelko Zorman Bogunovič, ki naj bi po poročanju časnika Demokracija sodelovala v kar petih senatih, kjer so kršili člene ustave (http://demokracija.si/fokus/metod-berlec-slovenska-tranzicija-iz-komunizma-v-demokracijo-se-je-totalno-izrodila).

Vprašamo se lahko tudi o smiselnosti določb Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je Vlada sprejela na predlog Sveta Evrope in ki v 12. členu mdr. nalaga javnim uslužbencem, da v skladu z zakonom prijavijo pristojnemu organu, če ugotovijo, da drugi javni uslužbenci oz. minister kršijo ta kodeks in pristojnim organom prijavijo vsak dokaz, navedbo ali sum nezakonitega ali kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem javnih nalog, za katere so izvedeli med zaposlitvijo ali v zvezi z njo. Čemu bi javni uslužbenci to prijavljali?! Saj vlada vztrajno in nekaznovano krši 6. točko tega istega člena, ki določa, da je potrebno zagotoviti, da je javni uslužbenec, ki je kar koli od navedenega prijavil iz utemeljenega razloga in v dobri veri, varovan pred šikaniranjem, grožnjami in podobnim ravnanjem, ki ogroža opravljanje javnih nalog.

Spoštovana varuhinja, ker gre v predmetni zadevi za očitno zlorabo oblasti in neupravičeno zavlačevanje postopka, s ciljem onemogočiti izvrševanje mandata neposredno izvoljenemu predstavniku vodstva reprezentativnega sindikata, Vas pozivam, da – v skladu z Vašo ustavno vlogo »nadzornika oblasti« in pristojnostjo iz 25. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic – javno pozovete vlado k takojšnjemu prenehanju tovrstnega protiustavnega napada na reprezentativni sindikat ter da v skladu z Vašimi pristojnostmi iz 2. odst. 50. člena Zakona o ustavnem sodišču ter 38. člena Poslovnika Varuha človekovih pravic proti zgoraj navedenim sklepom delovnih sodišč vložite

ustavno pritožbo

zaradi kršitve pravice do izjave v sodnem postopku iz 22. člena Ustave (Uradni list RS, št. 33/91-I in nasl.), kot elementarnega ustavnoprocesnega jamstva v vsakem sodnem postopku,
zaradi kršitve temeljne človekove pravice do sindikalne svobode iz 76. člena Ustave, ter 8. člena Ustave v povezavi s 3., 8. in 11. členom Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 87 o sindikalnih svoboščinah in varstvu sindikalnih pravic (Ur.l. FLRJ, št. 12/56),
zaradi kršitve konvencijske človekove pravice do svobode zbiranja in združevanja iz 11. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/94),
zaradi kršitve pravice do organiziranja iz 5. člena Evropske socialne listine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/99), 8. člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni list SFRJ, MP št. 7/77 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92) in 22. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/93) in
zaradi protiustavne kršitve pasivne in aktivne volilne pravice članom SSD (protiustaven odvzem mandata članu izvršnega odbora SSD in protiustavna kršitev pravice članov SSD, da jih pred delodajalcem zastopa prav neposredno izvoljeni član izvršnega odbora SSD, čeprav le-ta ni všečen politiku Karlu Erjavcu) ter da Ustavnemu sodišču

predlagate,

da na podlagi 2. odst. 51. člena Zakona o ustavnem sodišču še pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ker je zatrjevana kršitev očitna in ker z izvršitvijo sklepa o premestitvi št. 100-33/2015/4 z dne 7.5.2015 nastajajo za pritožnika in SSD nepopravljive posledice.

Nedopustno za demokratično in pravno državo je namreč, da mi je že več kot 5 mesecev (!) onemogočeno izvajanje mandata, ki so mi ga na neposrednih in tajnih volitvah podelili člani SSD. Zaradi neizdane začasne odredbe, ki bi do razsodbe na prvi stopnji zadržala protiustavno premestitveno odločbo ministra Erjavca, sem dejansko obsojen na dolgotrajno sodno pot, ki pa bo z vidika varstva sindikalne svobode, tudi v primeru ugodnega zaključka, zame in za člane SSD povsem brezpredmetna, saj mi bo izvajanje mandata člana izvršnega odbora SSD v tem času onemogočeno. Prav to je očitno namen ministra Karla Erjavca in tudi predsednika vlade prof. dr. Mira Cerarja, katerega kabinet v odgovoru Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti z dne 15.9.2015 (v priponki) sporoča, da »predsednik vlade ni pristojen za presojanje pravilnosti oz. zakonitosti premestitve in da bo o tem odločalo sodišče«. Motiv aktualne vlade je torej jasen: motečega sindikalista in žvižgača (v poduk ostalim »preglasnim« javnim uslužbencem) prepustiti počasnim sodnim mlinom, da se več let pravda za pravico, ki bo na dan pravnomočnosti sodbe tako ali tako brezpredmetna, nepravilnosti, ki jih je razkrival in prijavljal pristojnim organom, pa pomesti pod preprogo.

S tovrstnim ravnanjem aktualna vlada (s podporo neučinkovitega in malim sindikatom očitno nenaklonjenega delovnega sodstva) ustrahuje in disciplinira tudi ostale sindikaliste in žvižgače, ki bi želeli opozarjati na nepravilnosti in se boriti za pravice in interese delavcev. V kolikor bodo pri tem početju preveč vztrajni in dosledni, jih lahko doleti enaka ali še hujša sankcija. Pod takšno permanentno grožnjo (in ob očitni odsotnosti učinkovite sodne zaščite) sindikati ne morejo svobodno delovati (z izjemo velikih sindikalnih central, ki si lahko privoščijo zaposliti profesionalne sindikaliste), čeprav jim to na papirju zagotavljajo 76. člen ustave in ratificirane konvencije MOD, ki se po 8. členu Ustave uporabljajo neposredno. Enako velja za žvižgače, ki ne bodo prijavljali nepravilnosti, saj jih Republika Slovenija ne zaščiti (lep primer je dr. Erik Brecelj na Onkološkem inštitutu Ljubljana), čeprav ji to izrecno nalagajo ratificirane mednarodne konvencije in priporočila OECD, Sveta Evrope, EK, idr. Takšne vrste demokracija je navadna farsa, Potemkinova vas, državni organi, ki to dopuščajo oz. ne ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili in poslanstvom, pa so sostorilci.

Zelo zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se zgoraj opisane kršitve dogajajo v času, ko vlado vodi profesor prava, ki je pred volitvami celo glasno pridigal o etiki in pravni državi, njegov član kabineta in pravnik Janez Lenarčič pa je bil še nedavno direktor urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Tudi njegov vodja kabineta Gregor Krajc je pravnik, enako tudi minister Karl Erjavec, zato bi morala biti ta vlada še toliko bolj občutljiva na spoštovanje temeljnih ustavnih pravic in sindikalnih pravic, kot jih določajo ratificirane mednarodne pogodbe. Tudi podatek, da je Republika Slovenija največja kršiteljica človekovih pravic pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, bi moral vse štiri dodatno strezniti in odvrniti od tovrstnega protiustavnega, nedemokratičnega in avtokratskega vladanja. Žal molčita tudi pravosodni minister mag. Goran Klemenčič, ki se v svojem CV-ju sicer rad pohvali, da je “pravnik zavezan boju proti korupciji”, kot tudi predsednik in “socialdemokrat” Borut Pahor, ki bi na tovrstne grobe in protiustavne posege izvršne veje oblasti v sindikate in v človekove pravice predstavnikov civilne družbe moral odločno reagirati.

Spoštovana varuhinja, verjamem, da boste vsaj Vi vestno in pošteno odigrali svojo ustavno vlogo in odločno uporabili dana Vam pooblastila.

V pričakovanju Vašega hitrega in pozitivnega odziva Vas lepo pozdravljam!

S spoštovanjem,
Peter Golob, univ. dipl. prav.

sklep ZO premestitev s1 sklep ZO premestitev s2 sklep ZO premestitvev s3 sklep ZO premestitev s4 sklep ZO premestitev s5 sklep ZO premestitev s6

sus-2015-08-12-pritozba na sklep o ZO

Višje delovno sod. o začasni odredbi

———————————————————————————————————

{In Archive} POZIV varuhinji k ukrepanju za zaščito prijavitelja korupcije in zaščito človekove pravice do dela

Peter Golob
to:
varuh, Vlasta Nussdorfer
18.05.2015 13:49

Cc:
Stanislav Sikošek, info, Tone Dolčič

Archive: This message is being viewed in an archive.

Spoštovana varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer,

prosim vas, da v skladu z vašimi pristojnostmi opozorite pristojne državne inštitucije Republike Slovenije na nedopustnost, nedemokratičnost in protipravnost prisilnega premeščanja sindikalnega zaupnika v drug državni organ, ker je opozoril na protizakonite in koruptivne prakse vodstva MZZ, ter na protiustavnost tovrstne prisilne in nekrivdne spremembe poklica, s katero se posamezniku krši človekova pravica iz 49. člena Ustave (vsakdo prosto izbira zaposlitev). Vaš odziv je nujen, saj se pristojne inštitucije, vključno s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem, ne odzivajo. S tem Republika Slovenija krši tudi prevzete mednarodne obveznosti s področja boja proti korupciji in zaščite prijaviteljev korupcije.

Tovrstno nepravično in slabo upravljanje izvajalcev oblasti v razmerju do posameznika in reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov – SSD (kršitev 76. člena ustave) izrazito negativno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki ter med socialnimi partnerji.

Prosim za vaš hiter javni odziv in tudi za osebni pogovor o tej zadevi.

S spoštovanjem,

Peter Golob
petergol@hotmail.com

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 18.05.2015 13:18 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: anti.korupcija@kpk-rs.si, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN
Cc: Andreja Katič/Državni zbor@DZ, Bojan Dobovšek/Državni zbor@DZ, Božena Pem/Državni zbor@DZ, Erika Dekleva/Državni zbor@DZ, Eva Irgl/Državni zbor@DZ, Franc Breznik/Državni zbor@DZ, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Ksenija Korenjak Kramar/Državni zbor@DZ, Manca.Dovc1@kpk-rs.si, Matej Tašner Vatovec/Državni zbor@DZ, Milan Brglez/Državni zbor@DZ, Mitja Horvat/Državni zbor@DZ, Romana Berčič/KPK/ORG@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Tanja Cink/Državni zbor@DZ, Tomaž Gantar/Državni zbor@DZ, Vinko Gorenak/Državni zbor@DZ, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Luka Mesec/Državni zbor@DZ, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, Borut Pahor/UPRS@SVN, dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, info@integriteta.si, kateryna.gayevska@coe.int, ivo.vajgl@europarl.europa.eu
Date: 15.05.2015 14:04
Subject: POZIV k uvedbi postopka po 25. čl. ZIntPK in zaščiti prijavitelja korupcije

Spoštovani,

obveščam vas, da mi je zaradi prijavljanja koruptivnih ravnanj na MZZ minister Karl Erjavec dne 12.5.2015 vročil sklep o prisilni odstranitvi iz MZZ in trajni premestitvi na MOP, ki ga vodi njegova strankarska kolegica iz DeSUS ministrica Irena Majcen. Sklep prilagam v priponki.

Predsednik SSD je zaradi tovrstnega protiustavnega napada na člana vodstva reprezentativnega sindikata in sindikalnega zaupnika že naslovil javni poziv na predsednika vlade dr. Mira Cerarja (v priponki), vendar se slednji na opozorila ne odziva. Naj opozorim, da je dolžnost zaščite prijaviteljev urejena tako v notranjepravnih predpisih, kot tudi mednarodnopravna obveznost Republike Slovenije.

Komisijo za preprečevanje korupcije na tem mestu pozivam, da zaradi zgoraj navedenega povračilnega ukrepa ministra Erjavca postopa v skladu s 25. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11) in uvede postopek nudenja pomoči prijavitelju pri ugotavljanju vzročne zveze med škodljivimi posledicami in povračilnimi ukrepi ter od delodajalca zahteva, da zagotovi takojšnje prenehanje takšnega ravnanja.

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: anti.korupcija@kpk-rs.si, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN
Cc: Manca.Dovc1@kpk-rs.si, Romana Berčič/KPK/ORG@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Eva Irgl/Državni zbor@DZ, Bojan Dobovšek/Državni zbor@DZ, Franc Breznik/Državni zbor@DZ, Tanja Cink/Državni zbor@DZ, Erika Dekleva/Državni zbor@DZ, Tomaž Gantar/Državni zbor@DZ, Vinko Gorenak/Državni zbor@DZ, Mitja Horvat/Državni zbor@DZ, Andreja Katič/Državni zbor@DZ, Ksenija Korenjak Kramar/Državni zbor@DZ, Matej Tašner Vatovec/Državni zbor@DZ, Božena Pem/Državni zbor@DZ, Milan Brglez/Državni zbor@DZ
Date: 04.05.2015 11:19
Subject: Fw: POZIV k preiskavi suma protizakonitih sprememb akta o sistemizaciji MZZ, korupcije, kolizije interesov, kršitev prepovedi diskriminacije in obstoja elementov kaznivih dejanj v postopku imenovanja veleposlanika RS v Vatikanu – URGENCA

Spoštovani člani senata KPK,

zahvaljujemo se za vaš spodnji odgovor (v priponki), v katerem pa ste nas suhoparno obvestili le o dejstvu, da KPK v zadevi Kunstelj “ni uvedla postopka kršitve določb ZIntPK”. Tako še vedno ne razpolagamo z informacijo, ali je senat KPK zadevo sploh vsebinsko obravnaval oz. ali je sprejel odločitev, da postopka po 13. členu ZIntPK ne namerava uvesti; v tem primeru bi želeli biti seznanjeni z razlogi za tovrstno odločitev, saj so določbe ZIntPK jasne:

Korupcija je v 4. členu ZIntPK definirana kot “vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega”. Nasprotje interesov je definirano kot “okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog”, zasebni interes uradne osebe pa kot “premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike”. Način delovanja KPK pa je jasno določen v 11. členu, ki pravi, da KPK “zadeve obravnava na sejah, kjer sprejema mnenja, stališča in druge odločitve”.

Zato želimo biti v SSD seznanjeni z mnenjem, stališčem ali drugimi odločitvami senata KPK, ki so bile sprejete v predmetni zadevi. Prosimo tudi, da nam v skladu s 5. in 12. členom ZDIJZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 51/2006) te dokumente/ odločitve KPK posredujete v obliki skeniranih fotokopij; predmetna zahteva naj se obravnava kot pisna zahteva po ZDIJZ.

Nenazadnje je Republika Slovenija članica OECD, zato bi moralo biti tudi učinkovito upravljanje s konflikti interesov v javnem sektorju ena od prioritet KPK (http://www.oecd.org/gov/ethics/managingconflictofinterestinthepublicservice.htm).

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD

V vednost:
– minister za pravosodje g. mag. Goran Klemenčič,
– člani Komisije DZ RS za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti,
– predsednik DZ RS g. dr. Milan Brglez,
– varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer.

[attachment “06218-1-2015-129 .PDF” deleted by Peter Golob/MZZ/GOV]
—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 04.05.2015 10:21 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, romana.bercic@kpk-rs.si, sergeja.ostir@kpk-rs.si
Cc: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, OCR KPK/KPK/ORG@SVN
Date: 03.04.2015 12:45
Subject: POZIV k preiskavi suma protizakonitih sprememb akta o sistemizaciji MZZ, korupcije, kolizije interesov, kršitev prepovedi diskriminacije in obstoja elementov kaznivih dejanj v postopku imenovanja veleposlanika RS v Vatikanu – URGENCA

Spoštovani,

ker od vas nismo prejeli še nobenega odziva, bi vas prosili za informacijo, ali ste v zvezi s spodnjo zadevo uvedli postopek po 13. čl. ZIntPK in ali se namerava senat KPK opredeliti do spodaj opisanih kršitev in kolizije interesov.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član izvršnega odbora SSD

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 02.04.2015 14:44 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: gp.policija@policija.si, sloaud@rs-rs.si, OCR KPK/KPK/ORG@SVN, anti.korupcija@kpk-rs.si, gp.ijs@gov.si, specializirano.tozilstvo@dt-rs.si, irsd@gov.si, info@varuh-rs.si
Cc: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, Borut Pahor/UPRS@SVN, Milan Brglez/Državni zbor@DZ, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, Darko Krašovec/UPV/GOV@SVN, Tomaž Vesel/RSRS/ORG@SVN, Harij.Furlan@dt-rs.si, Alja Brglez/UPRS@SVN, Nataša Kovač/UPRS@SVN, Lidija Apohal/MPJU/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Nataša Trček/IRSD/MDDSZ/GOV@SVN, Stanislav.Pintar@dt-rs.si, Joze.Kozina@dt-rs.si, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Date: 11.12.2014 10:17
Subject: POZIV k preiskavi suma protizakonitih sprememb akta o sistemizaciji MZZ, korupcije, kolizije interesov, kršitev prepovedi diskriminacije in obstoja elementov kaznivih dejanj v postopku imenovanja veleposlanika RS v Vatikanu

p.n.
Nacionalni preiskovalni urad
Specializirano državno tožilstvo
Računsko sodišče
Komisija za preprečevanje korupcije
Inšpektorat za javni sektor
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Varuhinja človekovih pravic

Spoštovani,

na podlagi včerajšnjega poročanja medijev POP TV in RTVS z obžalovanjem ugotavljamo, da je predsednik vlade dr. Miro Cerar opustil svojo javno deklarirano zavezanost etiki in pravni državi ter – navkljub našemu dobronamernemu pisnemu opozorilu o ugotovljenih nepravilnostih – nadaljuje sporni postopek imenovanja vodje Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu in Suverenem malteškem viteškem redu. Zato pozivamo pristojne inštitucije RS, t.j. Nacionalni preiskovalni urad, Specializirano državno tožilstvo, Računsko sodišče, Inšpektorat za javni sektor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Varuhinjo človekovih pravic in Komisijo za preprečevanje korupcije, da vsak v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili čim prej preverijo sume nepravilnosti, kolizije interesov, korupcije, kršitev prepovedi diskriminacije in obstoja elementov kaznivih dejanj v tem postopku, kot jih podrobneje opisujemo v nadaljevanju. Ker so o spornih vidikih zgoraj navedenega izbirnega postopka že obširno poročali tudi domači in tuji mediji (npr. http://nov.vecer.com/clanek.aspx?id=201407256046645, http://www.dnevnik.si/slovenija/sindikat-prilagajanje-dolocenemu-diplomatu, http://www.dnevnik.si/slovenija/cerar-zahteval-erjavcevo-pojasnilo), verjamemo, da je kateri od naslovnikov postopek že začel po uradni dolžnosti.
Glede na zelo resna opozorila Sloveniji v nedavnem poročilu Odbora ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice (http://www.rtvslo.si/slovenija/korupcija-ima-na-clovekove-pravice-v-sloveniji-zelo-skodljiv-vpliv/353270) o nezadostnosti protikorupcijskih ukrepov in škodljivemu vplivu korupcije na uživanje človekovih pravic, predvsem pa priporočilu, naj Slovenija kot prioriteto sprejme vse potrebne politike in ukrepe za učinkovit boj proti korupciji in z njo povezani nekaznovanosti (!), pričakujemo od naslovnikov prompten, profesionalen in politično nepristranski odziv.

Vodstvo MZZ je večkrat ponovilo notranjo objavo za zgoraj navedeno prosto delovno mesto in vsakokrat odločilo, da noben od prijavljenih kandidatov ni ustrezen za zasedbo tega delovnega mesta, čeprav so izpolnjevali vse pogoje, ki so zahtevani v aktu o sistemizaciji delovnih mest MZZ, vključno z zahtevo po znanju italijanskega jezika na višji ravni. V Sindikatu slovenskih diplomatov (SSD) smo prejeli namig, da so izbirni postopki vsakokrat neuspešni iz razloga, ker si to prosto delovno mesto zase hrani tedanji generalni sekretar MZZ Tomaž Kunstelj, ki pa ne govori italijansko. Nato nam je MZZ, kot reprezentativnemu sindikatu, poslalo v mnenje predlog spremembe akta o sistemizaciji MZZ št. 0100-1/2014/7 z dne 21.3.2014, v katerem je za zgoraj navedeno delovno mesto (DM šifra 7160) predlagalo črtanje pogoja znanja italijanščine na višjem nivoju (čeprav je ta pogoj veljal vse doslej). To nam je potrdilo sum, da gre za ad personam prirejanje sistemizacije za tedanjega generalnega sekretarja MZZ, zato smo nasprotovali predlagani spremembi akta o sistemizaciji, z dopisom z dne 27.3.2014 pa sem na to opozoril tudi tedanjo predsednico vlade Alenko Bratušek ter z dopisom z dne 14.4.2014 še predsednika republike Boruta Pahorja in druge deležnike (glej spodaj pripeta e-sporočila). Kljub razkritemu motivu za opisano spremembo sistemizacije, so le-to vseeno izvedli, tedanji generalni sekretar MZZ pa se je prijavil na tako prirejeno prosto delovno mesto. Kadrovska komisija MZZ, ki ji je takrat predsedoval (iz odločanja o tej točki se je sicer izločil), ga je seveda izbrala, kljub izrecnemu opozorilu sindikata na protipravnost njegovega ravnanja in podane elemente kaznivih dejanj. Izbrani kandidat je bil po besedah vodje kabineta zunanjega ministra Vlaste Vivod celo že v naprej usklajen s kabinetom tedanje predsednice vlade in kabinetom predsednika republike!

Glede na zgoraj opisani dejanski stan pozivamo Računsko sodišče, Inšpektorat za javni sektor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo in Varuhinjo človekovih pravic, da preverijo spornost zgoraj navedenega izbirnega postopka z vidika nedopustne diskriminacije ostalih prijavljenih kandidatov (kot neprimerne jih je namreč izločil kar njihov protikandidat Tomaž Kunstelj, njegov izbor pa je bil celo v naprej usklajen z UPV in UPR!) in z vidika neveljavnosti spremembe sistemizacije MZZ (MZZ je namreč kršilo 26. člen ZJU, ker reprezentativnega sindikata ni pozvalo k obveznemu usklajevanju, zato je akt o spremembi sistemizacije MZZ št. 0100-1/2014/7 z dne 21.3.2014 neveljaven oz. ničen, na tej podlagi izvedena izbira kandidata – brez izpolnjevanja pogoja znanja italijanščine na višji ravni – pa protipravna!).

KPK pozivamo, da uvede postopek po 13. čl. ZIntPK ter preveri sum korupcije, kršitve predpisov o nasprotju interesov, ter oceni posamična ali sistemska korupcijska tveganja in kršitve etike in integritete javnega sektorja. Nekdanji generalni sekretar MZZ Tomaž Kunstelj je malteški vitez, zato bi nastal z njegovo akreditacijo pri taistem viteškem redu jasen in nesporen konflikt interesov. Kolizija interesov je bila podana tudi z njegovim osebnim sodelovanjem v postopkih izbire kandidata za zgoraj navedeno prosto delovno mesto, saj je v več ponovljenih izbirnih postopkih izločal ostale/ njemu konkurenčne kandidate kot neprimerne. Kot generalni sekretar je izpeljal še postopek spreminjanja akta o sistemizaciji MZZ, v katerem si je črtal omejevalni pogoj znanja italijanščine, ter se nato prijavil na to delovno mesto in si s svojim vplivom zagotovil tudi izbor. Pri tem tudi ne smemo spregledati, da je skladno s 7. členom Zakona o zunanjih zadevah prav generalni sekretar dolžan skrbeti za “zakonito delovanje ministrstva za zunanje zadeve”.

NPU in Specializirano državno tožilstvo pozivamo, da preverita zgoraj navedeni izbirni postopek in vse v njem udeležene posameznike z vidika podanega suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, kršitve enakopravnosti, nevestnega dela v službi in drugih kaznivih dejanj, kot tudi z vidika sostorilstva, napeljevanja in pomagaštva.

Po razkritju te zadeve v medijih so do SSD prišle tudi (nepreverjene) govorice o sumljivih partikularnih interesih povezanih z namero prodaje rezidence v Rimu, ki jo je RS nedavno pridobila od Srbije na podlagi sukcesije po nekdanji SFRJ. Pristojnim naslovnikom predlagamo, da v okviru svojih preiskav preverijo tudi ta aspekt zadeve.

Vse naslovnike prosimo, da nas obvestijo o svojih ugotovitvah in izvedenih ukrepih.

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član izvršnega odbora SSD

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 07.11.2014 14:49 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN
Cc: Milan Brglez/Državni zbor@DZ, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Date: 23.09.2014 14:10
Subject: poziv predsedniku vlade glede imenovanja GS MZZ Kunstlja za VP v Vatikanu

Spoštovani predsednik vlade gospod prof. dr. Miro Cerar,

v Sindikatu slovenskih diplomatov smo dobili informacijo, da naj bi Vaša vlada v kratkem obravnavala predlog zunanjega ministra g. Karla Erjavca za imenovanje aktualnega generalnega sekretarja MZZ g.Tomaža Kunstlja za novega slovenskega veleposlanika v Vatikanu.

Ker gre za zelo resno zadevo, Vam spodaj v vednost posredujem poziv, ki smo ga s tem v zvezi že naslovili na predsednika republike g. Boruta Pahorja. V njem smo jasno in argumentirano opozorili na spornost izbranega kandidata g. Kunstlja z vidika njegovih malverzacij v izbirnem postopku (zaradi ad personam spreminjanja sistemizacije so podani celo elementi kaznivega dejanja), neznanja italijanskega jezika, kršitve ustavnega načela ločenosti države in Cerkve ter kolizije interesov (veleposlanik RS v Vatikanu je namreč akreditiran tudi pri Suverenem malteškem viteškem redu, zato g. Kunstelj kot pripadnik tega reda pač ne more nepristransko zastopati RS pri taistem redu).

Vaša predhodnica ga. Alenka Bratušek imenovanja g. Kunstlja ni podprla, zato upam, da ga tudi Vi in Vaša vlada ne boste, saj bi s tem prevzeli osebno odgovornost za sporno imenovanje, kot tudi za s tem povezane malverzacije g. Kunstlja oz. prejšnje vladne garniture. To tudi ne bi bilo skladno z Vašo javno izrečeno obljubo o “čiščenju nesnage, ki se je nabrala” (http://www.siol.net/novice/slovenija/volitve_2014/intervjuji/2014/06/intervju_miro_cerar.aspx).

Spoštovani predsednik, še vedno sem Vam na razpolago za odkrit pogovor o možnostih za ureditev razmer na MZZ, če boste seveda za to zainteresirani. Ista ponudba velja seveda tudi za predsednika gospoda prof. dr. Brgleza.

Lep pozdrav,

Peter Golob

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 23.09.2014 12:48 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: Borut Pahor/UPRS@SVN, gp.uprs@up-rs.si
Cc: Alenka Bratušek/UPV/GOV@SVN, Jernej Pavlič/UPV/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN, Tomaž Kunstelj/MZZ/GOV@SVN, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Gregor Virant/MNZ/GOV@SVN, Igor.Luksic@fdv.uni-lj.si, Marko Makovec/UPRS@SVN, Peter Grk/UPV/GOV@SVN
Date: 14.04.2014 16:04
Subject: poziv predsedniku republike

Spoštovani predsednik republike gospod Borut Pahor,

med pristojnostmi predsednika republike je tudi postavljanje in odpoklic veleposlanikov (107. člen Ustave RS), zato sem Vas dolžan obvestiti o nekaterih spornih vidikih izbirnega postopka, ki trenutno poteka na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) v zvezi z izbiro vodje Veleposlaništva RS v Vatikanu.

V spodnjem elektronskem sporočilu z dne 27.3.2014, ki sem ga mdr. naslovil tudi na predsednico vlade gospo Alenko Bratušek in vodjo njenega kabineta gospoda Jerneja Pavliča (v upanju, da bosta omejila samovoljo vodstva MZZ), sem že opozoril na sporno spreminjanje akta o sistemizaciji delovnih mest v MZZ, ki umika dotedanji pogoj za zasedbo delovnega mesta vodje Veleposlaništva RS v Vatikanu (znanje italijanskega jezika na višji ravni). Gre namreč za ad personam prirejanje izbirnih pogojev za v naprej znanega favorita – univ. dipl. inž. lesarstva in aktualnega generalnega sekretarja MZZ g. Tomaža Kunstlja, kateri ne obvlada italijanskega jezika, bi pa želel službovati v Vatikanu (in to kljub dejstvu, da sta bili izvedeni že dve notranji objavi prostih delovnih mest, na kateri se je že prijavilo dovolj drugih usposobljenih kandidatov, ki so izpolnjevali vse izbirne pogoje za to mesto, vključno z znanjem italijanskega jezika!). Kljub pisnemu opozorilu predsednika reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) g. Stanislava Sikoška, je MZZ vseeno sprejelo zgoraj navedeno spremembo sistemizacije delovnih mest in (že v tretje) ponovilo notranjo objavo taistega delovnega mesta, da bi aktualnemu GS Kunstlju tokrat omogočilo imenovanje na izbrano mesto (nakazuje se enak scenarij, kot ga poznamo iz primera Gašparja G. Mišiča, ko vplivni posameznik izkoristi svoj funkcionarski položaj, da se zavihti na drugo, bolje plačano vodilno mesto).

Gre za še eno v nizu številnih spornih kadrovskih potez, ki smo jim priča na MZZ in potrjujejo nadaljevanje dosedanje klientelistične kadrovske politike, ki jo sooblikuje GS Kunstelj. Verjetno ni odveč opozorilo, da je nudenje kakšne posebne pravice ali ugodnosti na podlagi nedopustnega razlikovanja lahko kaznivo (131. člen KZ-1). GS Kunstelj mdr. zagovarja tudi napotitev diplomata g. Koštrice na Veleposlaništvo RS v Zagrebu, čeprav gre za diplomata, ki je tam že služboval in je po naših informacijah celo povzročil znatno materialno in moralno škodo MZZ z nepravočasnim vročanjem dovoljenj tujcem, ki jim je posledično pretekla veljavnost, kot član komisije za SOPS pa sokriv tudi za sporni zapisnik, ki zatrjuje lokacijo MMP Hotiza “na hrvaškem teritoriju”, kar lahko v arbitražnem postopku o meji pripelje do izgube cca. 600 ha slovenskega državnega ozemlja pri Hotizi. Očitno želi ta član Projektne enote za pripravo zagovora pred arbitražnim sodiščems podporo GS Kunstlja zapustiti to ekipo še pred izidom arbitraže o meji, in to navkljub dejstvu, da gre za edinega geografa v tej enoti in da MZZ že sedaj plačuje visoke honorarje zunanjemu svetovalcu za geografska vprašanja (iz vrst SDS).

Poleg navedenega ne gre spregledati tudi splošno znanega dejstva, da je GS Kunstelj javno izkazoval pripadnost Suverenemu malteškemu viteškemu redu, ki je mednarodna organizacija s priznano mednarodnopravno subjektiviteto in v prvi vrsti poklicana obrambi katoliške vere, zato je lahko njegovo imenovanje na visoke položaje v slovenski diplomaciji, zlasti pa napotitev v Vatikan, podvrženo resnemu tveganju za konflikt interesov, kot tudi kršitev temeljnega ustavnega načela ločitve države in cerkve (v tem kontekstu tudi ne gre spregledati dejstva, da je Slovenija že izdala agrema princu Windisch-Graetzu, vodji rodbine nekdanjih lastnikov vrste gradov in drugih nepremičnin na Slovenskem, za službovanje v Sloveniji kot veleposlaniku taistega reda, čeprav je tudi on v potencialnem konfliktu interesov, saj se še vedno nadeja vračanja teh nepremičnin).

Spoštovani predsednik, odziva predsednice vlade na moj spodnji dopis vse do danes nisem prejel, kljub njenim javnim zagotovilom, da bo boj proti korupciji ena izmed prednostnih nalog njene vlade. Zato srčno upam, da boste odgovorno odreagirali vsaj Vi, kot formalni odločevalec v navedenem postopku, upoštevajoč tudi pretekle grenke izkušnje, ki ste jih že imeli s postavitvijo veleposlanika na Dunaju dr. Rahtena (ta še vedno ni umaknil svoje sporne javne izjave na račun slovenske sodne veje oblasti, kar bi v urejeni pravni državi imelo za posledico uporabo 46. člena ZZZ-1) ter z nedavno izbiro članov KPK. Imenovanje vodje Veleposlaništva RS v Vatikanu je potrebno skrbno pretehtati, ne le z vidika, ali kandidat uživa Vaše zaupanje, temveč predvsem z vidika, ali je imenovanje zakonito ter v korist naše države in njenih državljanov. Nenazadnje so z novim papežem tudi v Vatikanu nastopili novi časi.

Sindikalni pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (SSD)

V vednost prejmejo:
– predsednica vlade ga. mag. Alenka Bratušek,
– minister za zunanje zadeve g. Karl Erjavec,
– generalni sekretar MZZ g. Tomaž Kunstelj,
– sindikalni zaupnik in predsednik SSD g. Stanislav Sikošek,
– varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer,
– predsednik KPK g. Boris Štefanec,
– notranji minister g. prof. dr. Gregor Virant,
– predsednik koalicijske SD g. prof. dr. Igor Lukšič,
– …

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 14.04.2014 09:35 —–
Peter Golob/MZZ/GOV
27.03.2014 15:53
To
Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Raščan/MZZ/GOV@SVN, Jure Gašparič/MZZ/GOV@SVN, Mateja Prevolšek/MZZ/GOV@SVN, Nataša Šebenik/MZZ/GOV@SVN
cc
Alenka Bratušek/UPV/GOV@SVN, Jernej Pavlič/UPV/GOV@SVN
Subject
Re: Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v MZZ

Spoštovani predsednik, spoštovani člani IO SSD,

tokratni predlog vodstva MZZ, ki gre v smeri ad personam spreminjanja akta o sistemizaciji delovnih mest, presega že vse meje dobrega okusa. Predsednik je pravilno opozoril na spornost predlagane spremembe, ki se nanaša na ministrovega strankarskega kolego g. Stanonika, očitno pa je spregledal še eno pomenljivo spremembo, ki se nanaša na delovno mesto vodje DKP v Vatikanu (šifra DM 7160). Tam se pogoji znanja tujega jezika nenadoma spreminjajo na način, da ni več potrebno znanje italijanskega jezika (ne zgolj na višji ravni, temveč nasploh). Več kot očitno je, da je ta sprememba neposredno povezana z dejstvom, da je bil razpis za vodjo DKP v Vatikanu že večkrat neuspešno ponovljen in z informacijo, da generalni sekretar MZZ g. Tomaž Kunstelj bojda ne govori italijansko.

Z dovoljenjem predsednika njegov spodnji mejl tokrat izjemoma posredujem v vednost in obravnavo še predsednici vlade gospe Alenki Bratušek in vodji njenega kabineta gospodu Jerneju Pavliču, saj dopis le-tega z dne 5.3.2014, naslovljen na našega ministra in ministra za notranje zadeve, očitno ni obrodil sadov oz. vodstva MZZ ne odvrača od nadaljevanja protiustavne in klientelistične kadrovske politike. Zgoraj opisana primera, kot tudi nedavni zaplet z objavljeno in kmalu zatem umaknjeno notranjo objavo prostih delovnih mest z dne 17.3.2014, temu le pritrjujejo. Upam, da bo predsednica vlade, ki je boj proti korupciji javnosti predstavila kot “eno ključnih prioritet vlade”, vendarle uporabila pooblastila iz 5.,14. in 17. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/2005) ter uredila zadeve na MZZ.

S spoštovanjem,

Peter Golob
član IO SSD

P Še niste preklopili na zeleno? Razmislite, preden natisnete.
Think green before you print!
—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 27.03.2014 12:26 —–
Stanislav Sikošek/MZZ/GOV
27.03.2014 11:04
To
Stanislav Raščan/MZZ/GOV@SVN, Jure Gašparič/MZZ/GOV@SVN, Mateja Prevolšek/MZZ/GOV@SVN, Nataša Šebenik/MZZ/GOV@SVN, Peter Golob/MZZ/GOV@SVN, Tamara Novak-Plankar/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
cc

Subject
Akt o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v MZZ

Pozdravljeni člani IO SSD

v priponki vam v mnenje prepošiljam predlog spremembe Akta o sistemizaciji MZZ, ki mi je bil včeraj osebno vročen na sestanku z GS Kunstljem in vodjo kadrovske službe J. Kvaternik. Običajno nam jo v mnenje posredujejo le po mailu, zato vas prosim, da tokrat natančneje pogledate predlog in podate svoje mnenje. Rok imamo do torka do 10 ure.

Sam sem pri hitrem pregledu opazil, da se ena od predlaganih sprememb nanaša na D. Stanonika, ki naj bi ga premestili na sektor za bilateralno gospodarsko diplomacijo. Za vašo informacijo gre za strankarskega DESUS-ovega kolega ministra Erjavca in vodje njegovega kabineta V. Vivodove, ki ga je minister pripeljal s seboj na MZZ in sicer na kvoto (zaupanje) ministra. Kot sedaj zgleda z očitno željo, da ga zaposli za nedoločen čas (kar naj bi bilo v realizaciji oz. lahko da je bilo skrivoma že realizirano) in pusti Stanonika sodelavca strankarskega glasila DESUSA, NOVIC za stalno v MZZ in mu tako v teh težkih časih priskrbi zaposlitev. In to ob tem, da je isti minister Erjavec ne iz nekrivdnih temveč varčevalnih razlogov odpuščal zaposlene na MZZ, sedaj pa strankarske kolege in nekdanje sodelavce (Stanonik je samo eden izmed skoraj desetih, ki jih je minister tako ali drugače pripeljal s seboj) ) razporeja po ministrstvu, čeprav bi moral biti na kvoti ministra in posledično delati v kabinetu ministra. Še posebej se mi zdi (v skladu z reklom ne poslušaj me kaj govorim, temveč kaj delam) to sporno, ker prav v tem času naj bi potekala realizacija javne najave Vlade oz PV Bratuškove, da Vlada preiskuje in bo sanirala prav tovrstne zaposlitve na zaupanje ministrov, ki pa potem ne zapustijo organa z ministrom, ko slednjemu preneha funkcija. Kot da bi to veljalo le za bivše ministre preteklih vlad, ne pa za ministre aktualne Vlade. Upam da ne.

Sp

Stane

[attachment “Priloga SSD 1.4.2014.pdf” deleted by Peter Golob/MZZ/GOV] [attachment “sistemizacija 21.3.2014.pdf” deleted by Peter Golob/MZZ/GOV]

P Še niste preklopili na zeleno? Razmislite, preden natisnete.
Think green before you print!

Advertisements