Peter Golob
Ul. XXXXXXX XX
1000 Ljubljana

Ljubljana, 20.08.2015

UPRAVA KRIMINALISTIČNE POLICIJE
Sektor za gospodarsko kriminaliteto
Nacionalni preiskovalni urad

Zadeva: kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitev sindikalnih pravic iz 2. odst. 200. člena KZ-1, nevestnega dela v službi iz 258. člena KZ-1, idr.

I. Opis dejanskega stanu

Sindikat slovenskih diplomatov (v nadaljevanju: SSD) je dne 10.2.2015 po elektronski pošti pisno zahteval od generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje zadeve (v nadaljevanju: GS MZZ) mag. Stanislava Vidoviča potrjeni zapis sklepov Kadrovske komisije z dne 15.12.2014. Zahtevanega dokumenta, kljub večkratnim ustnim urgencam, SSD ni prejel, zato je dne 19.3.2015 naslovil enako pisno zahtevo na zunanjega ministra Karla Erjavca ter ga pozval k spoštovanju socialnega dialoga in relevantnih določb Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND, Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl.); poziv je posredoval v vednost tudi predsedniku vlade dr. Miru Cerarju. Na ta zadnji poziv mu je dne 20.3.2015, sklicujoč se na navodilo ministra Karla Erjavca, pisno odgovoril GS MZZ in zavrnil dostavo zahtevanega dokumenta. S tem je izkazan direktni naklep Karla Erjavca in mag. Stanislava Vidoviča, da ne dostavita zahtevanih informacij sindikatu.

SSD je dne 23.3.2015 naslovil pisni poziv na predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki ga je v vednost posredoval tudi zgoraj imenovanima, v katerem ga je izrecno pozval k dostavi poročila kadrovske komisije za izbor vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev (v nadaljevanju: DKP), ki je potekala dne 15.12.2014, ter s tem v zvezi pripravljeni ministrov predlog vladi za imenovanje vodij DKP. Opozoril ga je tudi, da bo v primeru ponovnega negativnega odgovora oz. prikrivanja obeh zgoraj navedenih dokumentov, slednje razumel kot zavestno vztrajanje člana vlade pri kršitvi socialnega dialoga in kogentnih določb KPND, zlasti 16. in 17. člena. Obenem so bili dr. Miro Cerar, Karl Erjavec in mag. Stanislav Vidovič izrecno opozorjeni na določbo 200. člena Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008 in nasl.), ki mdr. določa, da kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov ovira uresničevanje sindikalnih pravic, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Na ta zadnji poziv SSD je nato pisno odgovoril GS MZZ z dopisom z dne 14.4.2015, s katerim je ponovno zavrnil dostavo zahtevanih dokumentov.

Sledil je še zadnji poziv SSD z dne 17.4.2015, v katerem so bili vsi trije zgoraj imenovani opozorjeni, da Karl Erjavec in mag. Stanislav Vidovič zavestno kršita sindikalne pravice SSD, kot jih določata 16. in 17. člen KPND ter 207. (pravilno 203.) člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 42/2002 in nasl.). Izpostavljeno je bilo, da slednji eksplicitno določa obveznosti delodajalca do sindikata: “Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.”

Glede na zgoraj navedeno je SSD podal oceno, da je v ravnanju obeh zgoraj imenovanih jasno izkazan naklep, zato je tudi izrecno napovedal, da bo v kratkem sprožil ustrezne postopke. Dr. Mira Cerarja je SSD tudi opozoril na njegova pooblastila na podlagi 4., 5. in 14. člena Zakona o vladi (Uradni list RS, št. 24/05) in ga pozval, da v roku 8 dni zagotovi dostavo obeh zahtevanih dokumentov (poročila kadrovske komisije za izbor vodij DKP, ki je potekala dne 15.12.2014, ter s tem v zvezi pripravljeni ministrov predlog vladi za imenovanje vodij DKP); v nasprotnem primeru bo SSD štel, da je opustil dolžno ravnanje in tudi v tem oziru sprožil ustrezne postopke. Na ta zadnji poziv SSD do danes ni prejel odgovora, niti ni prejel zahtevanih dokumentov.

Še več, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je odločil za povračilni ukrep zoper motečega predstavnika civilne družbe oz. za prisilno premestitev člana izvršnega odbora SSD Petra Goloba, ker je nanj in na ostala dva zgoraj imenovana naslavljal pisne zahteve SSD po dostavi dokumentov in opozarjal na podane elemente kaznivega dejanja. S tem je Karl Erjavec kršil tudi svojo obveznost iz 6. točke 12. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001), ki določa, da je potrebno zagotoviti, da je javni uslužbenec, ki je v skladu z zakonom prijavil pristojnim organom sume nezakonitega in kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem javnih nalog, za katere je izvedel med zaposlitvijo ali v zvezi z njo, varovan pred šikaniranjem, grožnjami in podobnim ravnanjem, ki ogroža opravljanje javnih nalog. SSD je dne 13.5.2015 naslovil javni poziv na predsednika vlade dr. Mira Cerarja, naj prepreči protiustavni poseg ministra Erjavca v svobodo sindikalnega delovanja in premestitev člana izvršnega odbora SSD v drug državni organ, vendar ni dobil niti odgovora, kaj šele, da bi predsednik vlade opravil svojo dolžnost in preprečil protiustavno ravnanje člana svoje vlade.

II. Kršitev sindikalnih pravic kot element kaznivega dejanja

Z zgoraj opisano zavrnitvijo dostave zahtevanih dokumentov reprezentativnemu sindikatu SSD so bile slednjemu zavestno oz. naklepno kršene sindikalne pravice:
– iz 203. člena ZDR-1 (delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev; delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti),
– iz 16. člena KPND (pravica do podatkov o vseh vprašanjih, o katerih odločajo organi upravljanja in pooblaščeni delavci in ki se nanašajo na socialno-ekonomski in delovni položaj ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja v javnih zavodih, organizacijah in organih, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev pa tudi podatke o plačah vseh in vsakogar),
– iz 17. člena KPND (pravica sindikata do sodelovanja v vseh postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja).

S prisilno premestitvijo člana vodstva SSD v Ministrstvo za okolje in prostor je bila SSD kršena sindikalna pravica do sindikalne svobode iz 76. člena Ustave (delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno), saj je neposredno izvoljenemu članu izvršnega odbora SSD s prisilno premestitvijo v drug državni organ tudi prisilno prenehalo članstvo v SSD in s tem članstvo v vodstvu SSD. S tem je bila SSD ponovno kršena tudi sindikalna pravica iz 203. člena ZDR-1 (delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev), saj izločanje najaktivnejših članov vodstva SSD slednjemu onemogoča učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti, nenazadnje tudi iz razloga, ker ustrahuje ostale člane vodstva SSD. Predstojnik Karl Erjavec in GS MZZ mag. Stanislav Vidovič tudi nista obvestila SSD o prisilni premestitvi člana SSD, kaj šele, da bi mu omogočila sodelovanje v tem postopku, zato sta mu tudi s to opustitvijo kršila sindikalni pravici do podatkov iz 203. člena ZDR-1 in 16. člena KPND ter do sodelovanja v postopkih pri delodajalcu iz 17. člena KPND.

Predstojnik Karl Erjavec in GS MZZ mag. Stanislav Vidovič sta kršila tudi sindikalne pravice, ki izhajajo iz ratificirane Konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, ki v 3. členu mdr. določa, da imajo delavske organizacije pravico, da »svobodno izbirajo svoje predstavnike« in da državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje. V 8. členu še določa, da nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija, v 11. členu pa, da »članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic«.

Predstojnik Karl Erjavec in GS MZZ mag. Stanislav Vidovič sta kršila tudi sindikalne pravice, ki izhajajo iz ratificirane Konvencije MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, ki v 1. členu določa, da morajo biti delavci zavarovani proti diskriminaciji, ki bi ogrožala sindikalno svobodo na področju zaposlovanja ter da je treba delavce zavarovati zlasti pred dejanji, ki imajo namen, da se odpusti delavca ali »se mu škoduje kako drugače« zato, ker je član sindikata, ali zato, ker se udejstvuje izven delovnega časa ali pa s pristankom delodajalca v delovnem času v sindikalnih dejavnostih.

Predstojnik Karl Erjavec in GS MZZ mag. Stanislav Vidovič sta kršila tudi sindikalne pravice, ki izhajajo iz ratificirane Konvencije MOD št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju, ki v 1. členu določa, da morajo biti predstavniki delavcev v podjetju učinkovito zavarovani pred vsakim postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, kamor spada tudi odpuščanje zaradi njihovega statusa ali aktivnosti kot predstavnikov delavcev ali zaradi članstva v sindikatu ali zaradi udeležbe v sindikalnih aktivnostih. V skladu s 3. členom v tej konvenciji označuje izraz »delavski predstavniki« tiste, ki imajo takšen status po državnih zakonih ali v praksi, ne glede na to ali so sindikalni predstavniki oziroma predstavniki, ki so jih imenovali ali izvolili sindikati ali njihovi člani, ali so izvoljeni predstavniki oziroma predstavniki, ki so jih svobodno izvolili delavci podjetja.

Vse zgoraj navedene sindikalne pravice SSD so še vedno kršene. Karl Erjavec je v svojem javnem nastopu na Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora dne 10.6.2015 celo izjavil, da ne bo dovolil vmešavanja SSD v kadrovske postopke na MZZ, kar pomeni naklepno izločitev SSD iz kadrovskih postopkov in s tem nadaljevanje oviranja izvrševanja sindikalnih pravic SSD.

S tem v zvezi je potrebno izpostaviti tudi sodno prakso Vrhovnega sodišča RS, ki je v judikatu opr. št. VIII Ips 487/2008 z dne 22.11.2010 pojasnilo: »Sindikatu morajo biti na voljo podatki o vseh vprašanjih, o katerih odločajo organi upravljanja in pooblaščeni delavci in ki se nanašajo na socialnoekonomski in delovni položaj ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja; omogočeno mu mora biti sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja in na vseh sejah organov zavoda (4. člen KPKD). Pristojni organi so dolžni sindikatu omogočiti sodelovanje na sejah organov, ko odločajo o reševanju individualnih sporov iz dela in delovnega razmerja (5. člen KPKD). Da bi bila kršena katera od teh pravic sindikata in da bi bilo v zvezi s temi pravicami ovirano njegovo delovanje, sodišče ni ugotovilo.« Iz slednjega je jasno razvidno, da je vodstvo MZZ z odrekanjem dostopa do zahtevanih informacij in sodelovanja SSD v postopkih odločanja o pravicah in obveznostih delavcev grobo kršilo pravice sindikata iz 16. in 17. čl. KPND ter 203. člena ZDR ter posledično oviralo njegovo delovanje.

III. Zakonski opis kaznivega dejanja

V zgoraj opisanem dejanskem stanu so podani elementi kaznivega dejanja kršitev sindikalnih pravic iz 2. odst. 200. člena KZ-1, ki določa, da se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, »kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali prevzame sindikat«.

V KZ s komentarjem – posebni del (GV Založba, Ljubljana 2002) je za navedeno kaznivo dejanje kršitve sindikalnih pravic (bivši 2. odst. 207. člena KZ) od str. 349 dalje pojasnjeno, da je s tem kaznivim dejanjem dano kazenskopravno varstvo, ki izvira iz 76. člena Ustave RS glede sindikalne svobode, ki mdr. določa, da je delovanje sindikatov svobodno, pa tudi 42. člena, ki pomeni pravico do zbiranja in združevanja. Storilec lahko to dejanje stori v treh različnih oblikah, pri čemer komentar izrecno opiše tretjo izvršitveno obliko, ki »je v oviranju pri uresničevanju sindikalnih pravic. Oviranje pomeni, da storilec npr. dopušča le izvajanje dela sindikalnih pravic, ali pa z dolgimi postopki in postavljanjem pogojev zavlačuje možnosti, ki jih dajejo sindikalne pravice«.

IV. Subsumpcija dejanskega stanu pod zakonski opis kaznivega dejanja

Karl Erjavec in mag. Stanislav Vidovič sta kot sostorilca s kršitvijo 76. člena Ustave, 203. člena ZDR-1 ter 16. in 17. člena KPND ovirala uresničevanje sindikalne pravice do pridobivanja podatkov, ki so SSD potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti nadzora nad zakonitostjo in ugotavljanja morebitne diskriminacije članov SSD v postopku imenovanja vodij DKP. Dr. Miro Cerar pa je pri tem opustil svojo zakonsko dolžnost nadzora nad delom ministra in ukrepanja na podlagi zakonskih pooblastil iz 4., 5. in 14. člena Zakona o vladi, kar ima znake kaznivega dejanja nevestnega dela v službi iz 258. člena KZ-1 (glej spodaj).

Karl Erjavec kot storilec in mag. Stanislav Vidovič kot pomagač sta – s kršitvijo 76. člena Ustave, 203. in 6. člena ZDR-1, konvencij MOD št. 87, 98 in 135 ter 12. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev – ovirala SSD uresničevanje sindikalne pravice do svobodne izbire svojih predstavnikov in njihovega svobodnega izvajanja sindikalne dejavnosti (zlasti opozarjanja na klientelizem in diskriminacijo ter druge nepravilnosti), s tem, da sta s prisilno premestitvijo v Ministrstvo za okolje in prostor odstavila neposredno izvoljenega člana izvršnega odbora SSD in sindikalnega zaupnika Petra Goloba. S tovrstnim ukrepom tudi ustrahujeta ostale člane SSD in tako onemogočata sindikalne dejavnosti SSD. Ker o tem ukrepu sploh nista obvestila SSD, kaj šele, da bi SSD omogočila sodelovanje v postopku, sta mu tudi s to opustitvijo kršila sindikalno pravico do pridobitve podatkov iz 203. člena ZDR-1 in 16. člena KPND ter sindikalno pravico do sodelovanja v postopkih pri delodajalcu iz 17. člena KPND. SSD sta kršila tudi sindikalno pravico iz Konvencije MOD št. 98, da so njegovi predstavniki zavarovani zlasti pred dejanji, ki imajo namen, da se odpusti delavca ali »se mu škoduje kako drugače« zato, ker je član sindikata, ter sindikalno pravico iz Konvencije MOD št. 135, da so njegovi predstavniki učinkovito zavarovani pred vsakim postopkom, ki bi bil zanje škodljiv. Tudi v tem primeru je dr. Miro Cerar opustil svojo zakonsko dolžnost nadzora nad delom ministra in ukrepanja na podlagi zakonskih pooblastil iz 4., 5. in 14. člena Zakona o vladi, kar ima znake kaznivega dejanja nevestnega dela v službi iz 258. člena KZ-1.

V. Znaki drugih kaznivih dejanj

V zgoraj opisanem dejanskem stanu so podani tudi znaki drugih kaznivih dejanj:

Kršitev enakopravnosti iz 2. in 3. odstavka 131. člena KZ-1: z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi; če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic iz 257. člena KZ-1: uradna oseba, ki, zato da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta; če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

Nevestno delo v službi iz 258. člena KZ-1: uradna oseba, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega, in res nastane kršitev, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

Glede na vse zgoraj navedeno je ovadba utemeljena.

Peter Golob, univ. dipl. prav.

Dokazi: priložena pisna korespondenca med SSD in ovadenimi.

V vednost prejmejo:
– Komisija za preprečevanje korupcije,
– Predsednik republike gospod Borut Pahor,
– Varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer,
– OECD,
– GRECO,
– Evropska komisija,
– Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru,
– Društvo Integriteta – Transparency International,
– mediji,
– …

——–
Od: Peter Golob/MOP/GOV

Za: dusan.florjancic@policija.si, darko.majhenic@policija.si, pulj@policija.si, gp.policija@policija.si, stanislav.vrecar@policija.si, marjan.fank@policija.si,

Kp: natasa.potocnik@policija.si, specializirano.tozilstvo@dt-rs.si, Harij.Furlan@dt-rs.si, Stanislav.Pintar@dt-rs.si, Joze.Kozina@dt-rs.si, zvonko.fiser@dt-rs.si, barbara.brezigar@dt-rs.si, Boris Štefanec/KPK/ORG@SVN, Alma Sedlar/KPK/ORG@SVN, Igor Lamberger/KPK/ORG@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, odtlj@dt-rs.si, anti.korupcija@kpk-rs.si, mateja.presern@gov.si, COMM-REP-LJU@ec.europa.eu, info@transparency.si, info@integriteta.si, oecd360@oecd.org, webmaster.greco@coe.int, Vlasta Nussdorfer/VCP/ORG@SVN, varuh/VCP/ORG@SVN, mitja.gregorc@policija.si, milan.brglez@dz-rs.si, ess@gov.si, ilo@ilo.org, Valdis.Dombrovskis@ec.europa.eu, taneli.lahti@ec.europa.eu, karolina.leib@ec.europa.eu, OLAF-OAFCN@ec.europa.eu, andrej.ferlinc@dt-rs.si, Matjaž Mešnjak/KPK/ORG@SVN, Vita Habjan/KPK/ORG@SVN, gov.integrity@oecd.org, Borut Pahor/UPRS@SVN, peticije@dz-rs.si, eva.irgl@dz-rs.si, tanja.cink@dz-rs.si, mitja.horvat@dz-rs.si, sasa.tabakovic@dz-rs.si, erika.dekleva@dz-rs.si, tomaz.gantar@dz-rs.si, ksenija.korenjak-kramar@dz-rs.si, matej.tašner-vatovec@dz-rs.si, franc.breznik@dz-rs.si, vinko.gorenak@dz-rs.si, bojana.mursic@dz-rs.si, bozena.pem@dz-rs.si, luka.mesec@dz-rs.si, alenka.bratusek@dz-rs.si, janko.veber@dz-rs.si, bojan.dobovsek@dz-rs.di, franc.trcek@dz-rs.si, Juan.Yermo@oecd.org, Helge.Schroeder@oecd.org, Goran Klemenčič/MP/GOV@SVN, robert.slodej@policija.si, ulla.hudina@ec.europa.eu, katja.leitinger@dz-rs.si, lilijana.kozlovic@dz-rs.si, katja.jerman@dz-rs.si, jozef.horvat@dz-rs.si, Vesna Györkös-Žnidar/MNZ/GOV@SVN

Spoštovani,

v priponki vam posredujem v pristojno obravnavo kazensko ovadbo, spodaj pripeto pa kot dokaz še korespondenco, ki smo si jo kot reprezentativni Sindikat slovenskih diplomatov (SSD) izmenjali z generalnim sekretarjem MZZ mag. Stanislavom Vidovičem, zunanjim ministrom Karlom Erjavcem in predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem. Kljub našim večkratnim pisnim urgencam in izrecnemu opozorilu, da predstavniki delodajalca z namernim prikrivanjem zaprošenih dokumentov neposredno kršijo sindikalne pravice našega sindikata iz 16. in 17. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl.) in 203. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in nasl.), vse do danes nismo prejeli zahtevanih dokumentov o izboru veleposlanikov.

Ocenjujemo, da so z zgoraj navedenimi kršitvami sindikalne pravice SSD do dostopa do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti, kot tudi z grobimi kršitvami konvencijskih in ustavne sindikalne pravice SSD do svobodne izbire svojih predstavnikov in njihove zaščite pred škodljivim ravnanjem delodajalca, podani elementi več kaznivih dejanj, zlasti 200. člena Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008 in nasl.), ki mdr. določa, da kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov ovira uresničevanje sindikalnih pravic, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Ker predstavniki delodajalca, kljub našim večkratnim pisnim opozorilom, vztrajajo pri zgoraj navedenih kršitvah sindikalnih pravic, je s tem jasno izkazan direktni naklep.

Pozivam vas, da predmetno ovadbo z vso potrebno resnostjo in prioritetno obravnavate, sicer se bodo, ob odsotnosti specialne in generalne prevencije, grobe kršitve zgoraj navedenih sindikalnih pravic še naprej nadaljevale, kar predstavlja tudi grobo kršitev sprejetih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije. Zaradi vaše dosedanje pasivnosti oz. neustreznega odziva v zadevah Kunstelj in dr. Rupelso odgovorni na zunanjem ministrstvu očitno dobili vtis, da se jim nadaljevanje nezakonitih/ kaznivih praks izplača, saj za določene posameznike v Republiki Sloveniji velja praksa nekaznovanja (impunity).

Prosim vas, da o vaših ugotovitvah, poleg pristojnega tožilstva, pisno obvestite tudi SSD, varuhinjo človekovih pravic in mene osebno. Za vse dodatne informacije in pojasnila sem vam tudi tokrat na voljo.

S spoštovanjem,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
protiustavno odstavljeni član IO SSD

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 15.05.2015 10:48 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN
Cc: Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, Darko Krašovec/UPV/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN, Tadej Slapnik/UPV/GOV@SVN
Date: 17.04.2015 16:25
Subject: POZIV pred sprožitvijo postopkov zaradi kršitve sindikalnih pravic SSD

Spoštovani predsednik vlade gospod dr. Miro Cerar,

namesto vašega odgovora na naš poziv z dne 23.03.2015, smo prejeli spodnji zavrnilni odgovor GS MZZ, s tem pa pisni dokaz, da zunanji minister Karl Erjavec in GS MZZ mag. Stanislav Vidovič zavestno kršita sindikalne pravice SSD, kot jih določata 16. in 17. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND, Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl.) in 207. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in nasl.). Slednji eksplicitno določa obveznosti delodajalca do sindikata: “Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.”

Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo, da je v ravnanju obeh zgoraj imenovanih jasno izkazan naklep, zato bomo v kratkem sprožili ustrezne postopke.

Zakon o vladi (Uradni list RS, št. 24/05) v 4. členu določa odgovornost vlade “za izvajanje zakonov in drugih predpisov Državnega zbora ter za celotno delovanje državne uprave”, v 5. členu pa, da “vlada nadzoruje delo ministrstev, jim daje smernice za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje naloge”. V 14. členu je jasno določena pristojnost predsednika vlade, da usklajuje delo ministrov in daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrov.

S tem v zvezi vas pozivamo, da v roku 8 dni od našega današnjega poziva ukrepate v skladu z vašimi zakonskimi pooblastili in nam zagotovite dostavo obeh zahtevanih dokumentov (poročila kadrovske komisije za izbor vodij DKP, ki je potekala dne 15.12.2014, ter s tem v zvezi pripravljeni ministrov predlog vladi za imenovanje vodij DKP). V nasprotnem primeru bomo šteli, da ste opustili dolžno ravnanje in tudi v tem oziru sprožili ustrezne postopke.

Naj na koncu še dodamo, da je izjemno žalostno, da nas stranka SMC in vi kot njen predsednik, ki ste priznani pravni strokovnjak in redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani, predavatelj etike in pravne države ter javni zagovornik čiščenja nesnage in dviga politične kulture v tej državi, silite v sindikalni boj za tako temeljno pravico, kot je pravica sindikata do obveščenosti oz. transparentnosti izbirnih postopkov, brez katere se ne moremo učinkovito boriti zoper diskriminatorno in klientelistično kadrovanje vaše vlade. Vaša vlada je naredila velik korak nazaj na področju vladavine prava in etičnih standardov, razkorak med obljubljenim in dejanji pa še nikdar ni bil tako velik.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član IO SSD

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 17.04.2015 14:18 —–

From: Stanislav Vidovič/MZZ/GOV
To: Peter Golob/MZZ/GOV@SVN
Cc: Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Tadej Slapnik/UPV/GOV@SVN
Date: 14.04.2015 17:29
Subject: Re: odgovor na mail v zvezi z zapisnikom zasedanja kadrovske komisije MZZ, ki je potekala 15.12.2014

Spoštovani gospod Golob,
V priponki vam pošiljam odgovor na mail, ki ste ga poslali 23. marca 2015.
Lep pozdrav.

mag. Stanislav Vidovič
Veleposlanik
Generalni sekretar Ambassador
Secretary General

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sekretariat Secretariat

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478  22 10
E: stanislav.vidovic@gov.si
http://www.mzz.gov.si
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, kopiranje ali posredovanje tretjim osebam je prepovedano. Elektronsko sporočilo je pregledano s proti virusnim programom, zato pošiljatelj ne more sprejemati odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena z uporabo elektronskega sporočila ali njemu pripetih datotek. This e-mail and any attachments may contain confidential or privileged information of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. You must not use, copy or distribute to a third party. E-mail message is scanned by Anti-Virus Software and the sender cannot accept responsibility for loss or damage arising from the use of this e-mail or attachments.

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN
Cc: Milan Brglez/Državni zbor@DZ, Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Tadej Slapnik/UPV/GOV@SVN, Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN
Date: 23.03.2015 17:26
Subject: Re: odgovor na mail v zvezi z zapisnikom zasedanja kadrovske komisije MZZ, ki je potekala 15.12.2014

Spoštovani predsednik vlade gospod dr. Miro Cerar,

generalni sekretar MZZ g. Stanislav Vidovič, ki je tudi ustanovni član vaše stranke SMC, v skladu s 7. členom Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 113/03 in nasl.) pa je mdr. odgovoren tudi za zakonito delovanje MZZ, nam je v spodnjem dopisu pojasnil, da je po navodilu člana vaše vlade, zunanjega ministra g. Karla Erjavca, pripravil pisni odgovor, s katerim je uradno zavrnil zahtevo reprezentativnega Sindikata slovenskih diplomatov (SSD) za dostavo potrjenega zapisnika in zapisa sklepov ministra v zvezi s kadrovsko komisijo za izbor vodij diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP), ki je potekala dne 15.12.2014.

V kolikor je težava zgolj v napačnem poimenovanju obeh zahtevanih dokumentov, v SSD rade volje popravljamo naš zahtevek in zahtevamo, da nam posredujete: poročilo kadrovske komisije za izbor vodij DKP, ki je potekala dne 15.12.2014, ter s tem v zvezi pripravljeni ministrov predlog vladi za imenovanje vodij DKP (11. odst. 18. člena in 1. odst. 19. člena Navodila o delu kadrovske komisije MZZ). V primeru ponovnega negativnega odgovora oz. prikrivanja obeh zgoraj navedenih dokumentov, bomo slednje razumeli kot zavestno vztrajanje člana vaše vlade pri kršitvi socialnega dialoga in kogentnih določb Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND, Uradni list RS, št. 18/91-I in nasl.).

Slednja v 2. stavku 15. člena jasno določa, da “delovanja sindikatov ni mogoče omejiti z odločitvami organov v zavodu”, torej tudi ne z navodilom ministra. Minister ni upravičen, da s sklicevanjem na določbe svojega Navodila o delu kadrovske komisije MZZ sindikatu odreka uresničevanje sindikalne pravice iz 16. člena (pravica do podatkov o vseh vprašanjih, o katerih odločajo organi upravljanja in pooblaščeni delavci in ki se nanašajo na socialno-ekonomski in delovni položaj ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela in delovnega razmerja v javnih zavodih, organizacijah in organih, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev pa tudi podatke o plačah vseh in vsakogar) ter sindikalne pravice iz 17. člena KPND (pravica sindikata do sodelovanja v vseh postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja). S tem v zvezi smo dolžni vas, zunanjega ministra in generalnega sekretarja MZZ opozoriti tudi na določbo 200. člena Kazenskega zakonika (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008 in nasl.), ki mdr. določa, da kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov ovira uresničevanje sindikalnih pravic, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

V zvezi s sklicevanjem generalnega sekretarja MZZ na določbo 11. odst. 18. člena Navodila o delu kadrovske komisije MZZin njegovo zmotno interpretacijo, da “se poročilo pošlje samo ministru”, pa je potrebno opozoriti na določbo 17. člena istega navodila, ki določa subsidiarno uporabo I. in II. poglavja, kar pomeni, da se tudi pri pripravi poročila iz 11. odst. 18. člena smiselno uporabljajo določbe 14. člena istega navodila. Ne glede na tovrstno različno razumevanje določb ministrovega navodila pa minister v nobenem primeru ne more samovoljno zaobiti zgoraj navedenih kogentnih določb 16. in 17. člena KPND!

Spoštovani predsednik vlade, v SSD pričakujemo, da se boste držali vaših predvolilnih obljub o etiki in pravni državi ter zagotovili spoštovanje socialnega dialoga in kogentnih določb KPND, tudi na način, da boste našemu sindikatu nemudoma posredovali oba zgoraj navedena dokumenta. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni uporabiti druge poti za zaščito sindikalnih pravic SSD.

Sindikalni pozdrav,

Peter Golob
član IO SSD

From: Stanislav Vidovič/MZZ/GOV
To: Peter Golob/MZZ/GOV@SVN
Cc: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Milan Brglez/Državni zbor@DZ, Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Tadej Slapnik/UPV/GOV@SVN
Date: 20.03.2015 12:49
Subject: odgovor na mail v zvezi z zapisnikom zasedanja kadrovske komisije MZZ, ki je potekala 15.12.2014

Spoštovani gospod Golob,

Na podlagi navodila ministra za zunanje zadeve gospoda Karla Erjavca vam v priponki pošiljam odgovor na vaš zahtevek, da se vam posreduje zapisnik in zapis sklepov ministra v zvezi z zasedanjem kadrovske komisije za izbor vodij DKP, ki je potekalo 15.12.2014. Ob tem želim spomniti, da ste ustna pojasnila v zvezi s tem že (večkrat) prejeli s strani uslužbencev Kadrovske službe MZZ.

Lep pozdrav,

[attachment “SKM_C364e15032012260.pdf” deleted by Peter Golob/MZZ/GOV]

mag. Stanislav Vidovič
Veleposlanik
Generalni sekretar Ambassador
Secretary General

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Sekretariat Secretariat

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
T: +386 1 478  22 10
E: stanislav.vidovic@gov.si
http://www.mzz.gov.si
To elektronsko sporočilo in vse morebitne priloge so poslovna skrivnost Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in namenjene izključno naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli razkritje, kopiranje ali posredovanje tretjim osebam je prepovedano. Elektronsko sporočilo je pregledano s proti virusnim programom, zato pošiljatelj ne more sprejemati odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena z uporabo elektronskega sporočila ali njemu pripetih datotek. This e-mail and any attachments may contain confidential or privileged information of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail. You must not use, copy or distribute to a third party. E-mail message is scanned by Anti-Virus Software and the sender cannot accept responsibility for loss or damage arising from the use of this e-mail or attachments.

SLOVENIA IS A CANDIDATE FOR THE UN HUMAN RIGHTS COUNCIL FOR 2016 – 2018

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: Karl Erjavec/MZZ/GOV@SVN
Cc: dr. Miro Cerar/UPV/GOV@SVN, Milan Brglez/Državni zbor@DZ, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Gregor Krajc/UPV/GOV@SVN, Tadej Slapnik/UPV/GOV@SVN
Date: 19.03.2015 16:08
Subject: Fw: prošnja za zapisnik KK z dne 15.12.2014

Spoštovani minister gospod Karl Erjavec,

v Sindikatu slovenskih diplomatov (SSD), kljub večkratnim urgencam, vse do danes nismo prejeli potrjenega zapisnika in zapisa vaših sklepov v zvezi s kadrovsko komisijo za izbor vodij DKP, ki je potekala dne 15.12.2014.

Pozivamo vas, da spoštujete socialni dialog in relevantne določbe KPND ter nam nemudoma posredujete oba navedena dokumenta.

Poziv pošiljamo v vednost tudi predsedniku vlade gospodu dr. Miru Cerarju, ki se javno zavzema za etiko in pravno državo, v upanju, da bo te vrednote zagotovil tudi na MZZ.

S spoštovanjem,

Peter Golob
član IO SSD

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 19.03.2015 15:54 —–

From: Peter Golob/MZZ/GOV
To: Stanislav Vidovič/MZZ/GOV@SVN
Cc: Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN
Date: 10.02.2015 15:59
Subject: prošnja za zapisnik KK z dne 15.12.2014

Spoštovani kolega GS Vidovič,

prosil bi te za potrjeni zapis sklepov Kadrovske komisije z dne 15.12.2014, da nanj posredujem eventualne pripombe, kot to predpisuje 3. odst. 14. člena Navodila o delu KK MZZ.

V naprej hvala in lep pozdrav,

Peter Golob

Advertisements