Karl Erjavec je mag. Simoni Drenik tudi v času, ko je bila na porodniški, izplačeval lepe honorarje, čeprav to takrat še ni bilo dovoljeno (šele kasnejši predpisi so omogočali tovrstna izplačila). Podjemno pogodbo je namreč sklenila 10.2.2012, ko je veljal še Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-UPB2, Uradni list RS, št. 110/2006 in nasl., http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4671 ), ki je v 45. členu (prenehanje pravice do starševskega nadomestila) izrecno prepovedoval vse oblike dela v času prejemanja starševskega nadomestila, saj je zelo jasno določal:

“Pravica do starševskega nadomestila preneha, če pristojna inšpekcija za delo ugotovi, da oseba v času izrabe starševskega dopusta dela.

Pravica do starševskega nadomestila preneha, če oseba iz drugega odstavka 39. člena tega zakona začne delati oziroma začne opravljati samostojno dejavnost.

Če nastopi katerikoli razlog iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora oseba, ki prejema starševsko nadomestilo, vrniti neupravičeno prejeti znesek starševskega nadomestila, skupaj s pripadajočimi obrestmi.”

pogodba Drenik s1pogodba Drenik s2 pogodba Drenik s3pogodba Drenik s4

Nekaterim se res lepo godi…

Advertisements