http://www.vecernji.hr/hrvatska/ekskluzivno-donosimo-razgovor-arbitra-i-slovenske-strane-poslusajte-snimke-1015908

Današnje pisno opozorilo GS MZZ mag. Vidoviču, PV dr. Cerarju in pristojnim organom na nekatere pravne konsekvence spornih pogovorov agentke mag. Simone Drenik in arbitra dr. Jerneja Sekolca po nezaščiteni telefonski zvezi.

From: Peter.Golob@gov.si
Sent: Thursday, July 23, 2015 1:21:36 PM
To: Stanislav.Vidovic@gov.si; Miro.Cerar@gov.si; inz.mnz@gov.si; specializirano.tozilstvo@dt-rs.si
Cc: milan.brglez@dz-rs.si; Stanislav.Sikosek@gov.si; Karl.Erjavec@gov.si; Goran.Klemencic@gov.si; Dejan.Zidan@gov.si; Borut.Pahor@up-rs.si; anti.korupcija@kpk-rs.si; Vlasta.Nussdorfer@varuh-rs.si

Spoštovani,

glede na aktualno afero z razkritimi nezaščitenimi telefonskimi pogovori agentke v arbitražnem postopku mag. Simone Drenik z arbitrom dr. Jernejem Sekolcem, bi GS MZZ mag. Stanislava Vidoviča, ki je odgovoren za zakonitost poslovanja MZZ, ter predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki je nadrejen ministru Karlu Erjavcu, opozoril na relevantne določbe Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11; v nadaljevanju: ZTP).

ZTP v 1. členu določa, da vsak, ki mu je bil zaupan tajni podatek, ali ki se je seznanil z vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti. Upravičeni uporabnik, ki je od organa dobil tajne podatke, teh podatkov brez soglasja tega organa ne sme posredovati drugim uporabnikom, razen v primerih, določenih s predpisi (36. člen). V vsakem organu se mora v skladu s tem zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza določeni stopnji tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam, mdr. varovanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, varovanje komunikacij, po katerih se prenašajo tajni podatki, način seznanitve uporabnikov z ukrepi in postopki varovanja tajnih podatkov, kontrolo in evidentiranje pošiljanja in distribucije tajnih podatkov (38. člen). Organi tajnih podatkov ne smejo prenašati ali posredovati po nezaščitenih komunikacijskih sredstvih (4. odst. 39. člena; za kršitev je predpisana globa po 26. tč. 1. odst. 44. člena). Za notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, so odgovorni predstojniki organov (41. člen; za kršitev je predpisana globa po 28. tč. 1. odst. 44. člena). Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne izvaja postopkov in ukrepov za obravnavanje tajnih podatkov, predpisanih s tem zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi (9. tč. 45. člena).

Glede na zgoraj navedeno bi bilo potrebno ugotoviti, ne zgolj objektivno in subjektivno politično odgovornost, temveč tudi prekrškovno odgovornost ministra Karla Erjavca za slab notranji nadzor nad izvajanjem ZTP in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi (41. člen), ter prekrškovno odgovornost mag. Simone Drenik za kršitev zakonske prepovedi prenašanja ali posredovanja tajnih podatkov po nezaščitenih komunikacijskih sredstvih (4. odst. 39. člena). Posledično bi bilo potrebno sprožiti prekrškovni postopek po 26. in 28. tč. 1. odst. 44. člena ter po 9. tč. 45. člena ZTP. Izdaja tajnih podatkov pa je lahko tudi kazniva (260. člen KZ-1), zato bi bilo potrebno preveriti tudi morebitne znake tega kaznivega dejanja.

GS MZZ mag. Stanislava Vidoviča pa bi posebej opozoril na 30-dnevni rok iz 2. odst. 109. člena v povezavi s 1. in 2. alinejo 1. odst. 110. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013), da ne bi zaradi malomarnosti MZZ ponovno prišlo do zamude roka, kot naj bi se po poročanju medijev pripetilo v zadevi Vodušek.

Z veliko pozornostjo bomo spremljali vaše ukrepe ali opustitve le-teh.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.

Advertisements