Predsednik DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec me je, v dogovoru s svojo strankarsko kolegico ministrico Ireno Majcen, proti moji volji premestil na ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Kot razlog je navedel mojo posebno strokovno usposobljenost in delovne izkušnje, ki naj bi jih potrebovalo MOP. Dejanski razlog je seveda moje opozarjanje na klientelizem in korupcijo oz. diskriminacijo zaposlenih na MZZ ter poslane prijave policiji in tožilstvu.

S tovrstno prisilno premestitvijo sindikalnega zaupnika in člana izvršnega odbora SSD je Karl Erjavec protiustavno posegel v sestavo vodstva reprezentativnega sindikata SSD. Tako grobega posega ni bil SSD deležen še pod nobeno dosedanjo vlado.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki se na verbalni ravni zavzema za etiko in pravno državo, ne ukrepa in opušča dolžno ravnanje. Molčita tudi Komisija za preprečevanje korupcije in minister mag. Goran Klemenčič, ki se v svojem CV-ju sicer rad pohvali, da je “pravnik zavezan boju proti korupciji”. Vlada s svojim opuščanjem dolžnega nadzora nad nedemokratičnim in protiustavnim početjem ministra Erjavca mdr. krši prevzete mednarodne obveznosti Republike Slovenije na področju varstva prijaviteljev korupcije in Mednarodne organizacije dela (ILO). Slednja je npr. izdala več konvencij, ki jih je ratificirala nekdanja SFRJ, nasledila pa Republika Slovenija:

KONVENCIJA št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic
3. člen
1. Delavske in delodajalske organizacije imajo pravico, da sprejmejo svoje statute in splošne upravne akte, da svobodno izbirajo svoje predstavnike, da se same upravljajo in delujejo ter oblikujejo svoje akcijske programe.
2. Državne oblasti ne smejo te pravice omejevati ali pa zavirati njeno zakonito izvrševanje.

8. člen
1. Ko uveljavijo pravice, ki jih ta konvencija prizna, morajo delavci, delodajalci in njihove ustrezne organizacije kot tudi druge osebe in organizirane skupnosti spoštovati zakonitost.
2. Nacionalna zakonodaja ne sme ogrožati niti se je ne sme uporabljati tako, da bi bila kakorkoli ogrožena jamstva, ki jih določa ta konvencija.

11. člen
Članica Mednarodne organizacije dela, za katero velja ta konvencija, mora ukreniti vse potrebno, da bo delavcem in delodajalcem zajamčeno svobodno uveljavljanje sindikalnih pravic.
————————————————–
Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja

1. člen

1. Delavci morajo biti zavarovani proti diskriminaciji, ki bi ogrožala sindikalno svobodo na področju zaposlovanja.
2. Delavce je treba zavarovati zlasti pred dejanji, ki imajo namen:
b) da se odpusti delavca ali se mu škoduje kako drugače zato, ker je član sindikata, ali zato, ker se udejstvuje izven delovnega časa ali pa s pristankom delodajalca v delovnem času v sindikalnih dejavnostih.
————————————————-
Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju

1. člen
Predstavniki delavcev v podjetju morajo biti učinkovito zavarovani pred vsakim postopkom, ki bi bil zanje škodljiv, kamor spada tudi odpuščane zaradi njihovega statusa ali aktivnosti kot predstavnikov delavcev ali zaradi članstva v sindikatu ali zaradi udeležbe v sindikalnih aktivnostih, če ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami ali drugimi skupno dogovorjenimi sporazumi.

3. člen
V tej konvenciji označuje izraz “delavski predstavniki” tiste, ki imajo takšen status po državnih zakonih ali v praksi, ne glede na to:
a) ali so sindikalni predstavniki oziroma predstavniki, ki so jih imenovali ali izvolili sindikati ali njihovi člani;
b) ali so izvoljeni predstavniki oziroma predstavniki, ki so jih svobodno izvolili delavci podjetja v skladu z državnimi zakoni ali predpisi ali kolektivnimi pogodbami in njihove funkcije ne zajemajo dejavnosti, ki so priznane kot izključna pravica sindikatov v ustrezni državi.
———————————————–
DeSUS, SMC in SD z dopuščanjem zgoraj opisanega ravnanja samovoljnega ministra Erjavca kršijo lastne programe in koalicijsko pogodbo. Republika Slovenija se bo pokazala kot neverodostojna in nekredibilna država, ki ne spoštuje sprejete mednarodne obveznosti in demokratične standarde, zlasti glede zagotavljanja vladavine prava in boja proti korupciji. Slovenija je ugrabljena država.

Advertisements