Značke

, , ,

Dne 11.9.2014, dan pred zaslišanjem zunanjega ministra pred matičnim Odborom za zunanjo politiko v Državnem zboru, sem članom tega odbora poslal spodnji dopis, z upanjem, da si bo kdo od (novih ali vsaj opozicijskih) poslancev upal postaviti ministru kakšno vprašanje glede razbohotenega klientelizma in negativne kadrovske selekcije na zunanjem ministrstvu, saj zaradi tega trpi kvaliteta dela slovenske diplomacije in posledično tudi interesi države (navedel sem konkreten primer oškodovanja nacionalnih interesov RS na področju arbitraže o meji z RH, za katerega odgovorni ni odgovarjal, temveč ga je minister Erjavec celo nagradil!). Med našimi poslanci ga ni bilo junaka, ki bi si drznil postaviti ministru tovrstna neprijetna vprašanja! (V čem je potemtakem sploh smisel hearingov na OZP?!)

Koalicijski poslanci so tako potrdili ministrskega kandidata, ki ima za sabo ministrovanje polno koruptivnih praks (o slednjih je Sindikat slovenskih diplomatov večkrat obvestil odgovorne državne institucije, tudi novinarje, vendar brez ustreznega odziva; toliko o pravni državi). Nedavno je del teh koruptivnih in protizakonitih praks medijsko izpostavil tudi nekdanji veleposlanik g. dr. Balažic, ki so ga na široko povzeli tudi številni mediji, vendar niti ene od teh njegovih konkretnih in obrazloženih navedb niso poslanci predočili ministru Erjavcu in zahtevali njegovo pojasnilo ad rem.

Minister Erjavec ima že toliko masla na glavi, da nikakor ne ustreza strogim merilom, ki jih za ministre javno (očitno le na deklarativni ravni) zahteva največja vladna stranka SMC, zlasti spoštovanje načela pravne države. V kolikor bo ponovno imenovan za zunanjega ministra, bo predsednik vlade prof. dr. Miro Cerar izgubil velik del kredibilnosti, ki jo je z obljubami glede etičnosti in spoštovanja pravne države pridobil pred zadnjimi državnozborskimi volitvami.

—-

Poslani dopis članom OZP:

Zadeva: obvestilo članom OZP pred predstavitvijo kandidata za zunanjega ministra‏

Spoštovani poslanci, člani Odbora za zunanjo politiko Državnega zbora RS,

pred jutrišnjim preverjanjem politične primernosti in kompetentnosti g. Karla Erjavca za nadaljnje vodenje zunanjega ministrstva, bi Vas želeli posvariti pred nekaterimi pomanjkljivostmi njegovega dosedanjega ministrovanja, ki že negativno vplivajo na učinkovitost slovenske diplomacije in interese Republike Slovenije.

V zadnjih dneh so mediji obširno in podrobno poročali o številnih primerih nepravilnosti in klientelizma na zunanjem ministrstvu, zato ste z njimi gotovo že seznanjeni. Nanje je ministra Erjavca že dalj časa brezuspešno opozarjal tudi Sindikat slovenskih diplomatov (SSD). Pri nekaterih od teh nepravilnosti so podani tudi znaki kaznivih dejanj. Večkrat je že bilo izpostavljeno tudi ministrovo pomanjkljivo znanje angleškega jezika, ki mu onemogoča učinkovito neposredno komunikacijo s tujimi sogovorniki, kar ima za posledico marsikatero zamujeno priložnost. Kot posebej pereč problem ministrovanja g. Erjavca pa je potrebno izpostaviti negativno kadrovsko selekcijo.

Kot konkreten primer navajamo diplomata g. Primoža Koštrico, ki je zagrešil dve zelo resni strokovni napaki, minister Erjavec pa ga je kljub temu ponovno premestil na Veleposlaništvo RS v Zagrebu, kjer je že prišlo in lahko zato ponovno pride do tovrstnih napak. Iz spodnjega odgovora Kadrovske službe MZZ je razvidna de facto potrditev obstoja obeh očitanih napak, obenem pa nonšalantno zanikanje diplomatove odgovornosti in odsotnost dolžnega ukrepanja s strani ministra Erjavca:

1.
Tako je MZZ v spodnjem odgovoru izrecno potrdilo, da je diplomat “Primož Koštrica v okviru svojih rednih delovnih nalog v okviru pristojnega sektorja v MZZ, opravljal funkcijo sekretarja… slovenske delegacije Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu in sodelovanju. V tej funkciji se je udeleževal sej tako slovenske delegacije, kot tudi sej Stalne mešane komisije po SOPS.”

S tem je MZZ potrdilo ugotovitev sindikata, da je Primož Koštrica sodeloval pri delu te komisije. Navedeno pomeni, da je imel kot slovenski diplomat in strokovnjak s tega področja možnost in predvsem dolžnost, da opozori na izjemno škodljive dikcije v Zapisniku X. zasedanja Stalne mešane komisije in v njegovi prilogi (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=20049). Tega iz neznanih razlogov ni storil, zaradi sprejetja teh dveh dokumentov pa Republika Slovenija v arbitražnem postopku o meji z RH tvega izgubo dela državnega ozemlja pri Hotizi (cca. 600 ha)!

Naj ob tem dodamo, da ne gre za osamljeni primer tovrstne kadrovske prakse MZZ, ko je namesto sankcioniranja raje nagradilo škodljivo ravnanje diplomata (podobno je bilo pri nekdanjem konzulu RS v Zagrebu g. Sotlarju, ki je soavtor spornega članka, kot konzul pa je tudi sporno posredoval na slovenskem ozemlju – oboje lahko negativno vpliva na izid arbitraže o meji z RH).

2.
V istem odgovoru je MZZ prav tako izrecno potrdilo, da je prišlo “do napake v poslovanju VZG”, in sicer, da je šlo za “prepozno vročitev delovnih dovoljenj prosilcem v VZG leta 2008”. MZZ tudi izrecno omenja spis v tej zadevi, ki je bil sindikatu posredovan 17.7.2014 (v priponki). Iz slednjega jasno izhaja, da je do prepozne vročitve delovnih dovoljenj prišlo v času, ko je g. Primož Koštrica nadomeščal odsotno konzularno uslužbenko (26.6.08 – 18.7.08) in da je morala Republika Slovenija iz naslova te “napake v poslovanju” tudi izplačati denarno odškodnino oškodovani pravni osebi.

V obeh navedenih primerih so podane resne kršitve 45. člena Zakona o zunanjih zadevah za katere bi moral diplomat vsaj disciplinsko odgovarjati (ker ni varoval interesov RS ter pravic in interesov pravnih oseb RS), ne pa biti nagrajen s ponovno razporeditvijo na isto delovno mesto v Zagreb, kjer je zagrešil napako. S tovrstno kadrovsko politiko je resno ogrožena profesionalnost slovenske diplomacije in posledično tudi interesi države. O tem smo obvestili tudi PV Bratuškovo, KPK, idr., vendar odziva ni bilo.

Glede na te pretekle spodrsljaje se bojimo, da so se g. Koštrici tovrstne napake dogajale tudi med njegovim vodenjem oz. sodelovanjem v izjemno občutljivi Projektni enoti za pripravo zagovora pred arbitražnim sodiščem in da se bodo nadaljevale tudi med njegovim ponovnim službovanjem v Zagrebu. Pri raziskovanju odnosov znotraj zgoraj navedene projektne enote, ter med MZZ in zunanjimi svetovalci, pa so se nam razkrile tudi nekatere sporne personalne povezave in denarni tokovi, ki jih bo potrebno v prihodnosti temeljito preiskati.

Spoštovani poslanci, s ponovnim imenovanjem istega zunanjega ministra se nam poraja upravičena bojazen, da se bodo zgoraj opisane in druge tovrstne negativne prakse nadaljevale tudi v bodoče, kar bo gotovo negativno vplivalo na kvaliteto dela slovenske diplomacije in interese Republike Slovenije.

Lep pozdrav,

Peter Golob, univ. dipl. prav.
član Izvršnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov

—– Forwarded by Peter Golob/MZZ/GOV on 11.09.2014 10:41 —–

From: kadrovska.mzz/mzz/gov
To: Peter Golob/MZZ/GOV@SVN
Cc: Jana Kvaternik/MZZ/GOV@SVN, Stanislav Sikošek/MZZ/GOV@SVN, Tomaž Kunstelj/MZZ/GOV@SVN, Tina Vodnik/MZZ/GOV@SVN, Simona Drenik/MZZ/GOV@SVN, Marko Vrevc/MZZ/GOV@SVN, Alenka Bratušek/UPV/GOV@SVN, Peter Grk/UPV/GOV@SVN, Anti.Korupcija@kpk-rs.si, sloaud@rs-rs.si
Date: 08.08.2014 16:03
Subject: Zadeva Koštrica – odgovor
Sent by: Polonca Smole

Spoštovani,

v nadaljevanju vam, zaradi odsotnosti vodje Kadrovske službe MZZ ga. Jane Š. Kvaternik in v skladu z njenim navodilom, pošiljam odgovor MZZ.

V zvezi z vašimi obtožbami v primeru g. Koštrice vam pojasnjujemo, da le-te štejemo kot neutemeljene iz sledečih razlogov.

Po oceni Ministrstva za zunanje zadeve so zagovori smernic namenjeni temu, da se razčistijo vsi pomisleki glede morebitne primernosti posameznega kandidata za zasedbo delovnega mesta v DKP, zato bi še vedno pričakovali, da uslužbenci, če se že udeležijo zagovora, vse morebitne zadržke pojasnijo neposredno na zagovoru pred komisijo.

Po ponovnem pogovoru z g. Koštrico Kadrovska služba MZZ ugotavlja, da so v obeh primerih “izjemno hudih strokovnih napak”, ki jih očitate g. Koštrici, vaše informacije netočne. Ugotavljamo, da je Primož Koštrica v okviru svojih rednih delovnih nalog v okviru pristojnega sektorja v MZZ, opravljal funkcijo sekretarja in ne člana slovenske delegacije Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu in sodelovanju. V tej funkciji se je udeleževal sej tako slovenske delegacije, kot tudi sej Stalne mešane komisije po SOPS. Ob tem želimo opozoriti na dejstvo, da je zapisnike Stalne mešane komisije po SOPS potrdila Vlada Republike Slovenije in so objavljeni v Uradnem listu.

V zvezi z vašimi obtožbami glede delovanja g. Koštice v VZG vam pojasnjujemo, da je delavec dolžan povrniti škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu. Celotni spis v zadevi vam je bil posredovan 17. 7. 2014. MZZ je ocenilo, da je do napake v poslovanju VZG prišlo zaradi spleta več okoliščin in da navedeni elementi odškodninske odgovornosti v zvezi s prepozno vročitvijo delovnih dovoljenj prosilcem v VZG leta 2008 niso bili podani pri nobenem javnem uslužbencu. V kolikor SSD ali vi osebno razpolagate s kakšnim dokazom za svojo obdolžitev, nam ga čimprej predložite oziroma vsaj pojasnite, zakaj tega niste storili doslej.

Lep pozdrav,
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

SEKRETARIAT
Kadrovska služba SECRETARIAT
Personnel Service

Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
http://www.mzz.gov.si

Advertisements